Pressmeddelanden

Kungsleden säljer för 70 Mkr

Pressmeddelande 2009-10-15

Kungsleden AB (publ) säljer i sitt gemensamma ägda bolag med tredje AP-fonden en tomträtt i Stockholm för en köpeskilling om 70 Mkr. Försäljningspriset motsvarar bokfört värde och överstiger anskaffningsvärde med cirka 23 Mkr. Av det senare beloppet ingår drygt 11 Mkr i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2009. Den sålda tomträtten är belägen på Södermalm i centrala Stockholm. I fastigheten bedrivs verksamhet för äldreboende i 50 lägenheter. Därutöver finns lokaler för hemtjänsten samt tre mindre butikslokaler. Total uthyrningsbar yta uppgår till 3 286 kvm varav 3 085 kvm utgörs av äldreboende. Hyresvärdet uppgår till ca 4,8 Mkr. Frånträde är planerat till den 1 februari 2010. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15/10 2009 kl. 09.00.

Regulatorisk