Pressmeddelanden

Kungsleden säljer för 111 Mkr och köper för 74 Mkr

Pressmeddelande 2009-03-06

Kungsleden AB (publ) säljer två kommersiella fastigheter i Lund och två kommersiella fastigheter i Malmö för en total köpeskilling om 111 Mkr. Samtidigt förvärvas i en separat affär en lagerfastighet i Mjölby om 74 Mkr som är under uppförande.

Försäljningspriset ligger strax över bokfört värde och överstiger anskaffningsvärdet med cirka 28 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2009. De sålda fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 12 500 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 11,5 Mkr.

Den förvärvade fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 15 000 kvm. Det totala hyresvärdet uppgår till 7,5 Mkr vilket motsvarar en genomsnittshyra på cirka 500 kronor per kvm. Överskottsbolaget förhyr fastigheten på ett 12-årigt hyresavtal.

Frånträde för fastigheterna i Lund och Malmö beräknas ske den 1 april 2009. Tillträde till fastigheten i Mjölby är planerat till 1 oktober 2009

”Det känns bra att starta året med två bra affärer och att försäljningen sker till priser som ligger över såväl anskaffningsvärde som bokfört värde”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6/3 2009 kl. 13.00.

Regulatorisk