Pressmeddelanden

Årsstämma i Kungsleden AB (publ)

Pressmeddelande 2009-04-23

Kungsleden AB (publ) avhöll under onsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning på 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 27 april och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) den 30 april.

I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktör Thomas Erséus för verksamhetsåret 2008 och det rådande marknadsläget. Det gjordes en videoinspelning av verkställande direktörens anförande, vilken kommer att vara tillgänglig på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se, från och med den 23 april.

Styrelsens ordförande Bengt Kjell inledde stämman med att meddela att styrelsen beslutat återta förslagen om dels tilldelningsbeslut avseende det prestationsbaserade personaloptionsprogrammet för 2008 (punkt 17) samt dels det prestationsbaserade personaloptionsprogrammet för 2009 (sista året av planerade tre, punkt 18).

Bakgrunden till återtagandet är bland annat regeringens beslut om nya ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande”. De nya riktlinjerna påverkar aktieägare hos vilka styrelsen tidigare förankrat sina förslag. Styrelsen vill undvika att årsstämman tvingas fatta beslut när det råder oklarheter i ägares inställning. Styrelsen har alltjämt inställningen att prestations- och aktiebaserade program är bra för bolaget och avser därför att återkomma i frågan när klarhet råder i aktieägarnas inställning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. Till styrelseledamöter omvaldes, Thomas Erséus, Bengt Kjell, Magnus Meyer, Jan Nygren, Jonas Nyrén och Per-Anders Ovin. Charlotta Wikström och Leif Garph valdes till nya styrelseledamöter efter Anna Weiner Jiffer och Jens Engwall som hade avböjt omval. Bengt Kjell omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman utsåg Carl Rosén (Andra AP-fonden), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder) samt Olle Florén (Olle Florén med bolag) till ledamöter i valberedningen. Bengt Kjell ingår i egenskap av styrelsens ordförande i valberedningen.

Stämman antog valberedningens förslag till en ny instruktion för valberedningens arbete.
Stämman antog även styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet Bengt Kjell, Jan Nygren och Charlotta Wikström samt till ledamöter i revisionsutskottet utsågs Jonas Nyrén (ordförande), Per-Anders Ovin och Leif Garph.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2009 kl. 08.30.

Regulatorisk