Pressmeddelanden

Kungsleden säljer för 105 Mkr och köper för 208 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer en fastighet i Södertälje till en köpeskilling om 105 Mkr och till en direktavkastning som uppgår till 6,9 procent. Samtidigt förvärvas två fastigheter i Södertälje respektive Norrköping för 210 Mkr inklusive transaktionskostnader till en direktavkastning om cirka 7,9 procent. Förvärven görs i två separata affärer.

Försäljningspriset är in nivå med bokfört värde och överstiger anskaffningsvärdet med cirka 40 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2008.

Den avyttrade fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 8 300 kvm varav merparten förhyrs av en kommunal gymnasieskola. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 9 Mkr. Köpare är Telge Fastigheter AB.

De förvärvade fastigheterna är en kontorsfastighet samt ett äldreboende. Kontorsfastigheten i Södertälje har en uthyrningsbar yta om cirka 5 800 kvm och förhyrs av Södertälje kommun på ett 5-årigt avtal. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 7 Mkr. Fastigheten i Norrköping har en uthyrningsbar yta om cirka 5 400 kvm och kommer att förhyras av Norrköpings kommun på ett 20-årigt avtal. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 12 Mkr.

Från- och tillträde för fastigheterna i Södertälje beräknas ske den 15 januari 2009.
Tillträde för fastigheten i Norrköping beräknas ske den 1 december 2009 efter det att äldreboendet har tagits i anspråk av hyresgästen.

”Det är en bra bytesaffär med kommunen i Södertälje som motpart och även förvärvet i Norrköping sker till en bra avkastning med långa avtal, säger Kungsledens VD Thomas Erséus, i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/12 2008 kl. 09.15

Regulatorisk