Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 85 Mkr

Pressmeddelande 2008-10-02

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fyra kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om 85,3 Mkr. Två av fastigheterna är belägna i Umeå och två i Örebro. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 9 461 kvm och det totala hyresvärdet till cirka 9,3 Mkr. Den totala direktavkastningen uppgår till 6,2 procent.

Fastigheternas försäljningspris överstiger det bokförda värdet med 14,3 Mkr och anskaffningsvärde med 14,7 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2008.

Frånträde för fastigheterna i Umeå sker den 17 november respektive den 31 december för fastigheterna i Örebro.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2/10 2008 kl. 11.00.

Regulatorisk