Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 600 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fem fastigheter till Northern Logistic Property ASA (noterat på Oslobörsen). Försäljningen avser fem lager- och logistikfastigheter där största hyresgästerna är Runsven AB samt Lindex AB. Fastigheterna är belägna främst i mellersta och södra Sverige.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 109 000 kvm. Det totala hyresvärdet uppgår till knappt 47 Mkr.

Fastigheternas försäljningspris uppgår till 600 Mkr. Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet med 7 Mkr och anskaffningsvärdet med 51 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2008.

Frånträde sker i början av september 2008.

”Jag är nöjd med affären och Northern Logistic Property är en naturlig köpare av fastigheterna. Kungsledens resterande fastighetsportfölj består till mer än 50 procent av publika fastigheter såsom äldreboenden, skolor och vårdfastigheter. Inom vår kommersiella fastighetsportfölj har vi långa kontrakt och stabila motparter med idag endast 10 procent kontor. Det ger både ett bra kassaflöde och stabilitet”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18/7 2008 kl. 09.00.

Regulatorisk