Pressmeddelanden

Kungsleden i bytesaffär med Sagax

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) avyttrar en industrifastighet samt två tomträtter till en köpeskilling om 204 Mkr. Samtidigt förvärvas tre lager- och kontorslokaler för 190 Mkr. Båda affärerna görs med AB Sagax (publ).

De avyttrade fastigheterna är belägna i Stockholmsområdet och har en total uthyrningsbar yta om cirka 23 300 kvm och ett hyresvärde om cirka 19 Mkr. De förvärvade fastigheterna är belägna i Göteborg och har en total uthyrningsbar byta om cirka 28 300 kvm varav 23 procent består av kontor och 77 procent av lager. De största hyresgästerna är Björnkläder, Swisslogg och Posten Logistik. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 21 Mkr.

Försäljningspriset överstiger bokfört värde med 2,5 Mkr och anskaffningsvärde med cirka 60 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2008.


Från- och tillträde beräknas ske den 23 december 2008.

”För Kungsleden passar det bra att byta tomträtter mot fastigheter med långa hyresavtal och samtidigt kunna höja direktavkastningen på portföljen”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus, i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17/12 2008 kl.14.00

Regulatorisk