Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 17 april 2008 kl.14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på årsstämman samt:

• Styrelsens förslag till godkännande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

• Styrelsens förslag till beslut om ett prestationsbaserat personaloptionsprogram (andra året av planerade tre år).

Styrelseledamoten Mats Israelsson har avböjt omval. Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter omväljs Jens Engwall, Thomas Erséus, Bengt Kjell, Jan Nygren, Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin och Anna Weiner Jiffer samt att till ny ordinarie styrelseledamot väljs Magnus Meyer.

Magnus Meyer, som är civilingenjör och teknologie licentiat från KTH, är verkställande direktör i Tengbomgruppen AB och ledamot i DTZ:s Advisory Board.

Kungsleden AB (publ)
Bengt Kjell

Bilaga: Kallelse till årsstämma

För ytterligare information, kontakta:
Bengt Kjell, styrelsens ordförande, tfn 08-666 64 41, mobil 070-594 53 98


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13/3 2008 kl. 13.00.


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk