Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008

Fortsatt omviktning har gett ökad stabilitet

• Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 714 Mkr (620).

• Resultat före skatt uppgick till 113 Mkr (266). Delårsperiodens resultat uppgick till 73 Mkr (176), motsvarande 0,50 kr (1,30) per aktie.

• Fastighetsbeståndet per 31 mars 2008 består av 590 (575) fastigheter med ett bokfört värde om 27 223 Mkr (25 737).

• Under delårsperioden har 16 (16) fastigheter förvärvats för 1 337 Mkr (925). Vidare har en (nio) fastighet avyttrats för 10 Mkr (1
053) med ett resultat om 0 Mkr (–34). Avyttringarna har påverkat det utdelningsgrundade resultatet
med –2 Mkr (–125).

• Utdelningsgrundande resultat för delårsperioden uppgick till 126 Mkr (9). Prognosen för helåret 2007 är ett utdelningsgrundande resultat på 900 Mkr (oförändrad).

• Efter delårsperiodens utgång har två fastigheter förvärvats för 130 Mkr.


”Inledningen av året var positiv för Kungsledens del. Trots oro på kreditmarknaden lyckades vi göra en rad goda förvärv. Bland annat tecknade vi en avsiktsförklaring med Västerås stad om förvärv av fastigheter för drygt 1 miljard kronor, där flertalet har hyresavtal på 20 år. Av GE Real Estate Norden förvärvade vi publika fastigheter för ytterligare knappt 1 miljard kronor. Därtill har vi tecknat ett sexårigt hyresavtal med Försäkringskassan till ett totalt hyresvärde om 54 miljoner kronor. Hyresgästerna i dessa förvärvade fastigheter utgörs av kommuner, skolor, statliga verk och andra myndigheter, vilket borgar för stabila kassaflöden.

Jag är nöjd med periodens förvärv som ligger i linje med vår strävan att öka andelen långa hyresavtal med stabila hyresgäster, i såväl den publika som kommersiella portföljen. Denna medvetna omviktning har samtidigt lett till att vår överskottsgrad ökat det senaste året, vilket gör oss mindre känsliga för kostnadsförändringar.

Avkastningsnivåerna har varit stabila under perioden, även om skillnaderna mellan olika kategorier och vissa geografiska regioner fortsatt att öka. Även hyresnivåerna har varit stabila. Med ett fastighetsbestånd som täcker drygt 130 kommuner över hela Sverige får svängningar i hyresnivåer i ekonomiskt hetare regioner en mer begränsad inverkan i vår portfölj.Kungsledens välbeprövade affärsmodell är en styrka när det råder osäkerhet på marknaden. Vi kommer konsekvent att följa vår fastlagda strategi, då vi har goda skäl att tro att den fungerar oavsett marknadsförutsättningar. Blickar vi framåt kommer vi fortsatt fokusera på att förbättra den riskjusterade avkastningen. Samtidigt bedömer vi att nuvarande marknadsläge kan öppna för intressanta affärsmöjligheter”, säger Kungsledens Vd Thomas Erséus i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/4 2008 kl. 11.00.

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk