Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2008

Ökat driftsnetto och lägre vakanser

• Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 1 435 Mkr (1 277).

• Resultat före skatt uppgick till 286 Mkr (1 229). Delårsperiodens resultat uppgick till 272 Mkr (861), motsvarande 2,00 kr (6,30) per aktie.

• Fastighetsbeståndet per 30 juni 2008 består av 609 (575) fastigheter med ett bokfört värde om 28 666 Mkr (25 737).

• Under delårsperioden har 36 (40) fastigheter förvärvats för 2 667 Mkr (3 110). Vidare har 3 (20) fastigheter avyttrats för 147 Mkr (1 852) med ett resultat om 31 Mkr (87). Avyttringarna har påverkat det utdelningsgrundade resultatet med 48 Mkr (137).

• Utdelningsgrundande resultat för delårsperioden uppgick till 322 Mkr (440). Prognosen (oförändrad) för helåret 2008 är ett utdelningsgrundande resultat på 900 Mkr, motsvarande 6,60 kr per aktie.

• Efter delårsperiodens utgång har sju fastigheter sålts för 704 Mkr och kommer påverka det utdelningsgrundande resultatet med 59 Mkr.


Andra kvartalet (april–juni)

• Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 721 Mkr (657).

• Resultat före skatt uppgick till 173 Mkr (963). Periodens resultat uppgick till 199 Mkr (685), motsvarande 1,50 kr (5,00) per aktie.

”Andra kvartalet och sommaren har präglats av en generellt mer dämpad framtidstro och signaler om en konjunkturavmattning. Även om kreditmarknaden är kärvare har det inte saknats ljuspunkter på fastighetsmarknaden. Till de större affärerna hörde Vasakronan och norska Steen & Ström som båda förvärvades av långsiktiga investerare. Kring halvårsskiftet avyttrade Kungsleden kontors- och lagerfastigheter för totalt över 800 Mkr till prisnivåer överstigande såväl anskaffnings- som bokförda värden.

Den underliggande hyresmarknaden har varit fortsatt god. Vårt driftsnetto har ökat med 17 procent jämfört med samma period förra året och vakansgraden har sjunkit något. Med en andel publika fastigheter om 58 procent, står Kungsleden starkt oavsett konjunkturutveckling. Vår strategi är att fortsätta satsa på fastigheter med långa hyresavtal och starka motparter som ger oss stabila kassaflöden. Även vår modulverksamhet har haft en fortsatt god utveckling.

Räntekostnaden var högre första halvåret i år jämfört med motsvarande period i fjol.
Förutom högre marknadsräntor beror det på att vi har nettoköpt fastigheter för drygt 2,6 miljarder kronor, samt en effektivisering av kapitalstrukturen via inlösen på cirka 1,5 miljarder kronor i slutet av 2007. Trots något stigande marknadsräntor under perioden har vår snittränta i stort sett varit oförändrad.

Även om förutsättningarna är mer utmanande kvarstår vår prognos om ett utdelningsgrundande resultat om 900 Mkr för 2008, ” säger Kungsledens vd Thomas Erséus i en kommentar.Regulatorisk