Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2007: Starkt resultat och långa hyresavtal

• Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 2 612 Mkr (2 349).
• Resultat före skatt uppgick till 2 621 Mkr (3 574). Årets resultat uppgick till 2 400 Mkr (3 574), motsvarande 17,60 kronor (26,20) per aktie.
• Fastighetsbeståndet per 31 december består av 575 (591) fastigheter med ett bokfört värde om 25 737 Mkr (23 106).
• Under året har 213 fastigheter förvärvats för 9 625 Mkr. Vidare har 222 fastigheter avyttrats för 9 475 Mkr med ett resultat om 580 Mkr. Avyttringarna har påverkat det utdelningsgrundade resultatet med 1 465 Mkr.
• Utdelningsgrundande resultat för 2007 uppgick till 2 019 Mkr.
• Styrelsen föreslår en utdelning på 8 kronor (11) per aktie.
• Prognos för verksamhetsåret 2008 om ett utdelningsgrundande resultat på 900 Mkr.

Fjärde kvartalet (oktober–december)
• Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 681 Mkr (548).
• Resultat före skatt uppgick till 1 070 Mkr (1 676) och periodens resultat uppgick till 1 237 Mkr (1 656), motsvarande 9,10 kronor (12,10) per aktie.

”Fjolåret var ännu ett framgångsrikt år för Kungsleden med ett resultat på 2,4 miljarder kronor och ett utdelningsgrundande resultat på drygt 2 miljarder kronor. Under 2007 kunde vi också överföra 22,50 kronor per aktie till ägarna genom utdelning och inlösen.

Genom att förvärva fastigheter med högre direktavkastning än de fastigheter vi avyttrade, kunde vi förbättra intjäningskapaciteten ytterligare under fjärde kvartalet. Till de större affärerna hörde avyttringen av ett 80-tal kommersiella fastigheter för drygt 4,7 miljarder kronor till Orkla Finans. Jag är mycket nöjd med affären och det resultatmässiga utfallet. Jag ser det som ytterligare ett bevis för att vi har en väl fungerande affärsmodell, även i en osäkrare marknad.

I vår kommersiella portfölj har vi under året målmedvetet strävat efter att förlänga längden på hyresavtalen, som i dag uppgår till 4-5 år i snitt. Med längre hyresavtal och finansiellt starka hyresgäster kan vi, liksom i vår publika fastighetsportfölj, säkerställa goda kassaflöden och stabil avkastning under lång tid.

Prognosen för det utdelningsgrundande resultatet 2008 är 900 Mkr. Efter ett par år av mycket goda resultat inom vår fastighetshandel, ser vi för 2008 en fördelning där förvaltningsresultatet står för merparten av vårt utdelningsgrundande resultat. Fjolårets fortsatta portföljförädling har ytterligare förbättrat förutsättningarna för att långsiktigt leverera goda förvaltningsresultat med stabila kassaflöden,” säger Kungsledens Vd Thomas Erséus i en kommentar.
För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19/2 2008 kl. 12.45.

Regulatorisk