Pressmeddelanden

Årsstämma i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB (publ) avhöll under torsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning på 8,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 22 april och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 25 april.

I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktör Thomas Erséus för verksamhetsåret 2007 och det rådande marknadsläget. Det gjordes en videoinspelning av verkställande direktörens anförande, vilken kommer att vara tillgänglig på Kungsledens hemsida, www.kungsleden.se, från och med den 18 april.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. Till styrelseledamöter omvaldes Jens Engwall, Thomas Erséus, Bengt Kjell, Jan Nygren, Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin och Anna Weiner Jiffer. Magnus Meyer valdes till ny styrelseledamot efter Mats Israelsson som hade avböjt omval. Bengt Kjell omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman utsåg KG Lindvall, Gunnar Balsvik och Olle Florén till ledamöter i valberedningen. Bengt Kjell ingår i egenskap av styrelsens ordförande i valberedningen.

Stämman antog styrelsens förslag om ett prestationsbaserat personaloptions-program, samt godkände föreslagna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet Bengt Kjell och Jan Nygren samt till ledamöter i revisionsutskottet utsågs Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin och Anna Weiner Jiffer.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2008 kl. 16.15.

För ytterligare information, kontakta:
Bengt Kjell, styrelseordförande Kungsleden, tfn 08-666 64 41, mobil 070-594 53 98
This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk