Pressmeddelanden

Stärkt intjäningskapacitet och bibehållen prognos

• Resultat före skatt uppgick första kvartalet 2007 till 266 (435) Mkr och periodens resultat uppgick till 176 (365) Mkr, motsvarande 1,30 (2,70) kr per aktie.

• Nettoomsättningen minskade med två procent till 620 (630) Mkr.

• Under delårsperioden har nio fastigheter avyttrats för 1 053 Mkr med ett resultat på –34 Mkr och ett resultatmässigt kassaflöde på –125 Mkr samt 16 fastigheter förvärvats för 925 Mkr. Därutöver har 156 tkvm modulfastigheter värderade till 1 037 Mkr förvärvats genom förvärvet av Nordic Modular Group för 918 Mkr.

• Fastighetsbeståndet uppgår till 598 (591) fastigheter med ett bokfört värde av 24 333 (23 106) Mkr.

• Utdelningsgrundande resultat för perioden uppgick till 9 Mkr. Prognosen för verksamhetsåret 2007 om ett utdelningsgrundande resultat på 1 200 Mkr kvarstår.


”Vi har en fortsatt god marknad vad avser både lokaler och fastigheter. I denna marknad har fastighetsportföljens avkastning stärkts från 6,5 procent till 6,7 procent under perioden. Till förbättringen bidrog avyttringen av lågavkastande fastigheter, främst i Belgien. Även om avyttringarna tyngde handelsnettot för perioden, var det strategiskt riktigt att avyttra dessa fastigheter nu. Den goda marknaden och höjda direktavkastningen ökar bolagets möjligheter att fortsatt leverera goda resultat”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

”Våra spännande nysatsningar inom modulfastigheter och i Tyskland, präglade till stora delar första kvartalet. I början av året förvärvade vi Nordic Modular Group, som tillsammans med fjolårsförvärvet Flexihus Rent, har ett starkt och flexibelt erbjudande inom modulfastigheter. Vi byggde vidare på vår tyska äldreboendesatsning med en äldreboendeverksamhet söder om Berlin”, tillägger Erséus.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se