Pressmeddelanden

Kungsleden i bytesaffär med Akelius

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar sex fastigheter för en köpeskilling om 63 Mkr, till en beräknad direktavkastning om drygt 7 procent. Samtidigt avyttras två fastigheter för knappt 64 Mkr, till en direktavkastning om cirka 5 procent. Båda affärerna görs med Akelius Fastigheter AB.

De förvärvade fastigheterna är belägna i Helsingborg, Lund, Linköping och Borås. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om knappt 14 400 kvm med övervägande butiks- och industrilokaler och ett totalt hyresvärde om drygt 10 Mkr.

De avyttrade fastigheterna utgörs av två bostadsfastigheter belägna i Malmö och Karlskrona med en uthyrbar yta om närmare 5 000 kvm och ett hyresvärde om drygt 5 Mkr. Försäljningspriset är knappt 5 Mkr över det bokförda värdet samt överstiger anskaffningsvärdet med nära 5 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundade resultat för 2007.


Till- och frånträde sker den 30 september 2007.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk