Pressmeddelanden

Information avseende inlösen i Kungsleden

Informationsbroschyr avseende inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) (”Kungsleden”) och styrelsens fullständiga förslag inför extra bolagsstämma den 19 november 2007 tillhandahålles från och med den 5 november 2007 hos Kungsleden, Medborgarplatsen 25, 107 25 Stockholm (tel +46 (0)8 503 052 00) samt på Kungsledens hemsida, www.kungsleden.se.

Distribution av informationsbroschyren påbörjas omkring den 5 november 2007 till samtliga aktieägare med känd adress, med de begränsningar som följer av detta pressmeddelande. Styrelsens fullständiga förslag kommer att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Det föreslagna inlösenförfarandet i korthet

 Efter beslut vid extra bolagsstämma den 19 november 2007 delas varje Kungsledenaktie upp i två aktier (så kallad aktiesplit), varav en ska benämnas inlösenaktie i VPC-systemet.

 Inlösenaktien löses därefter automatiskt in mot kontant inlösenlikvid om 11,50 kr.

 Inlösenförfarandet sker automatiskt. Ingen åtgärd krävs från aktieägaren.

 Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktie beräknas bli den 28 november 2007, förutsatt att Bolagsverket dessförinnan registrerat bolagsstämmans beslut om aktiesplit.

 Sista dag för handel i Kungsledenaktien inklusive rätt till inlösenaktie är den 23 november 2007.

 Handel med inlösenaktier kommer att ske mellan den 29 november och den 12 december 2007.

 Utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske tidigast den 20 december 2007.

 

 

 


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2007 av 597 fastigheter med ett bokfört värde om 25,9 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 125 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nordiska Börsen sedan 1999.