Pressmeddelanden

Hög transaktionsnivå bidrog till starkt resultat 2006

• Årets resultat uppgick till 3 574 (1 987) Mkr, motsvarande 26,20 (16,00) kr
per aktie.
• Hyresintäkter och driftsnetto ökade med 27 respektive 17 procent till 2 349
(1 845) Mkr respektive 1 528 (1 304) Mkr.
• Under året har 388 fastigheter avyttrats för 12 258 Mkr med ett resultat på 853 Mkr och ett kassaflöde på 2 371 Mkr, samt 198 fastigheter förvärvats för 6 809 Mkr.
• Utdelningsgrundande resultat för perioden uppgick till 2 913 Mkr.
• Styrelsen föreslår en utdelning på 11 kr/aktie (4).
• Prognos för verksamhetsåret 2007 om ett utdelningsgrundande resultat på
1 200 Mkr.

”En hög transaktionsnivå och ett flertal större fastighetsaffärer bidrog till en kraftig resultatförbättring 2006. Avkastningen på eget kapital ökade till 44 procent, mot 38 procent föregående år. Vid årsskiftet hade vår fastighetsportfölj en intjäningskapacitet på 6,5 procent”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

”Fjolårets starka resultat tillsammans med de pågående resursförstärkningarna av Kungsledens organisation, gör att vi står väl rustade för att vara fortsatt mycket aktiva på fastighetsmarknaden”, fortsätter Erséus.

VD Thomas Erséus och CFO Johan Risberg presenterar bokslutet kl. 08.00 i morgon, onsdag den 21 februari, på Operaterassen. För deltagande vänligen anmäl er på www.financialhearings.com, där presentationen även kommer att sändas live. En länk till presentationen kommer att finnas på Kungsledens hemsida under Press och media/videobank.

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk