Pressmeddelanden

Extra bolagsstämma i Kungsleden AB (publ) beslutade om inlösen på cirka 1 570 miljoner kronor

Den extra bolagsstämman beslutade idag om en utskiftning till bolagets aktieägare om 1 569 773 736 kronor genom ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutet innebär att varje aktie delas i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) med ett kvotvärde om cirka 0,21 kronor per aktie efter genomförd aktiesplit, varav en aktie kommer att lösas in mot 11,50 kronor. Sammanlagt kommer 1 569 773 736 kronor utskiftas till aktieägarna. Beslutet innebär vidare att en fondemission genomförs genom överföring av 28 437 930 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet i syfte att genomföra utskiftningen på ett enkelt och tidseffektivt sätt.

Härutöver beslutade den extra bolagsstämman om minskning av bolagets reservfond med 2 063 629 662 kronor för avsättning till fri fond. Efter verkställd minskning är reservfonden upplöst i sin helhet. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall rätten, lämnar tillstånd för minskningen av reservfonden.

Aktieägare som önskar ytterligare information om inlösenförfarandet är välkomna att ringa +46 (0)8 700 00 10.

Tidsplan

- Varje Kungsledenaktie delas upp i två aktier (så kallad aktiesplit), varav en ska benämnas inlösenaktie i VPC-systemet.

- Inlösenaktien löses därefter automatiskt in mot kontant inlösenlikvid om 11,50 kr.

- Inlösenförfarandet sker automatiskt. Ingen åtgärd krävs från aktieägaren.

- Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktie beräknas bli den 28 november 2007, förutsatt att Bolagsverket dessförinnan registrerat bolagsstämmans beslut om aktiesplit.

- Sista dag för handel i Kungsledenaktien inklusive rätt till inlösenaktie är den 23 november 2007.

- Handel med inlösenaktier kommer att ske mellan den 29 november och den 12 december 2007.

- Utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske tidigast den 20 december 2007.

Informationsbroschyr och ytterligare handlingar

En informationsbroschyr som närmare beskriver förslaget till den idag beslutade inlösen har distribuerats till samtliga direktregistrerade aktieägare med känd adress som var upptagna i den av VPC förda aktieboken den 1 november 2007 och till samtliga förvaltarregistrerade aktieägare med känd adress som var registrerade hos respektive förvaltare den 29 oktober 2007, med de begränsningar som följer av informationsbroschyren.

Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos bolaget – Kungsleden AB, Medborgarplatsen 25 och på koncernens hemsida www.kungsleden.se – samt sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk