Pressmeddelanden

Årsstämma i Kungsleden AB (publ)

Pressmeddelande 2007-04-18

Kungsleden AB (publ) avhöll under onsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning på 11,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 23 april och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 26 april.

I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktör Thomas Erséus för verksamhetsåret 2006 och det rådande marknadsläget. Det gjordes en videoinspelning av verkställande direktörens anförande, vilken kommer att vara tillgänglig på Kungsledens hemsida, www.kungsleden.se, från och med den 19 april.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. Till styrelseledamöter omvaldes Jens Engwall, Mats Israelsson, Bengt Kjell, Jan Nygren, Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin och Anna Weiner Jiffer. Årsstämman antog förslaget om att utöka styrelsen med en ledamot och nyvalde Thomas Erséus. Bengt Kjell omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman antog även en ny instruktion för valberedningen, samt utsåg KG Lindvall, Gunnar Balsvik och Charlotta Wikström till ledamöter i valberedningen. Bengt Kjell ingår i egenskap av styrelsens ordförande i valberedningen.

Stämman antog styrelsens förslag att införa ett prestationsbaserat personaloptionsprogram, samt godkände principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Stämman valde auktoriserade revisorn Björn Flink, KPMG Bohlins AB, som ny revisor och auktoriserade revisorn Georg Pettersson, KPMG Bohlins AB, som ny revisorssuppleant.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet Bengt Kjell och Mats Israelsson och till ledamöter i revisionsutskottet utsågs Jan Nygren, Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin och Anna Weiner Jiffer.

Regulatorisk