Pressmeddelanden

Aktieägarna i Kungsleden AB (publ)

kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2007 kl. 14.00
på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB per torsdagen den 12 april 2007,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 12 april 2007
- per post till Kungsleden AB (publ), Att: Sinikka Mukka, Box 70414, 107 25 Stock¬holm
- per e-post: arsstamma@kungsleden.se
- per telefon 08-503 052 00
- per fax 08-503 052 02
- via www.kungsleden.se

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon¬nummer dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 12 april 2007. Observera att eventuell fullmakt skall insändas i original.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 12 april 2007, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2006 och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2006,
b) dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2006 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2006.
10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av årsstämman.
12. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av årsstämman.
13. Fastställande av arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete samt fastställande av arvode åt revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
15. Val av revisor och revisorssuppleant.
16. Fastställande av ny instruktion för valberedningen.
17. Val av ledamöter till valberedningen.
18. Styrelsens förslag till godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
19. Styrelsens förslag till beslut om införande av ett prestationsbaserat personaloptionsprogram.
20. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss finansiering.
21. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 Valberedningen föreslår att Bengt Kjell väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b)Styrelsen föreslår en utdelning om 11 kronor per aktie. Som avstäm¬ningsdag för utdelning föreslås den 23 april 2007. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas ut¬delningen kunna utsändas av VPC AB den 26 april 2007.

Punkt 11 Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter inklusive styrelseordförande.

Punkt 12 Valberedningen föreslår att en revisor och en revisorssuppleant väljs för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Punkt 13 Valberedningen föreslår
- att arvode till ordinarie styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 200 000 kronor per år (höjning med 25 000 kronor) och att arvode till styrelseordföranden skall utgå med 400 000 kronor per år (höjning med 50 000 kronor),

- att ersättning till ledamot i ersättningsutskottet, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 20 000 kronor per år (höjning med 10 000 kronor), att ersättning till ordföranden i revisionsutskottet skall utgå med 40 000 kronor per år (oförändrat) samt att ersättning till ledamot i revisionsutskottet, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 20 000 per år (oförändrat) och

- att arvode till revisorerna under mandatperioden skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.


Punkt 14 Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter omväljs Bengt Kjell, Jens Engwall, Mats Israelsson, Jan Nygren, Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin och Anna Weiner Jiffer samt att till ny ordinarie styrelseledamot väljs Thomas Erséus. Thomas Erséus är förutom verkställande direktör i Kungsleden AB (publ), styrelseledamot i HQ AB, Hallvarsson & Halvarsson AB samt DSV Miljö A/S Danmark.

Valberedningen föreslår vidare att till styrelseordförande väljs Bengt Kjell.

Punkt 15 Bolagets revisor Thomas Thiel, KPMG Bohlins AB, har avböjt omval med hänvisning till de s k rotationsreglerna enligt EG:s åttonde bolagsdirektiv.

Valberedningen föreslår att auktoriserade revisorn Björn Flink, KPMG Bohlins AB, väljs till ny revisor och att auktoriserade revisorn George Pettersson, KPMG Bohlins AB, väljs till ny revisorssuppleant för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Punkt 16 Valberedningen föreslår att en ny instruktion för valberedningen antas av vilken det bland annat framgår att valberedningens ledamöter skall väljas av årsstämman, att tre av valberedningens högst fem ledamöter skall representera de aktieägare som den 31 januari är bland de röstmässigt största aktieägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet, att valberedningens ordförande skall utses av valberedningen vid dess konstituerande möte, att valberedningens mandattid skall sträcka sig fram till och med nästa årsstämma, det förfarande som skall tillämpas om en ledamot i valberedningen skall ersättas eller om någon ytterligare ledamot skall utses inom ramen för valberedningens högsta antal ledamöter samt valberedningens arbetsuppgifter.

Punkt 17 Den 31 januari 2007 var Swedbank Robur Fonder AB, Kåpan Pensioner Försäkringsförening och Olle Florén med bolag bland de röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Dessa aktieägare har meddelat intresse att delta i valberedningsarbetet inför årsstämman 2008 och angivit följande personer som representanter till valberedningen: KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder AB), Gunnar Balsvik (Kåpan Pensioner Försäkringsförening) och Charlotta Wikström (Olle Florén med bolag).

Punkt 18 Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär bland annat att bolaget skall tillämpa de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna skall motivera bolagsledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen och skall därför vara marknadsmässiga, enkla, långsiktiga och mätbara. Incitamentsprogram inom bolaget skall säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Icke-monetära förmåner till bolagsledningen skall underlätta ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam. Bolagsledningens pensionsvillkor skall vidare vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan. Ersättningen till bolagsledningen, som i normalfallet skall bestå av en fast och en rörlig del, skall beslutas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet.

Punkt 19 För tillskapande av ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för nyckelmedarbetare i Kungsledenkoncernen, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om a) godkännande av omfattning och villkor för personaloptionsprogrammet, b) förslag till bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier, och c) förslag till bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier. Under punkten a) föreslås att styrelsen skall äga rätt att besluta om tilldelning, där tilldelningen är beroende av Kungsledenkoncernens utdelningsgrundande resultat för 2007, av personaloptioner som kan ge maximalt 30 nyckelpersoner i Kungsledenkoncernen möjlighet att förvärva maximalt 300.000 aktier i Kungsleden AB (publ). Löptiden för personaloptionerna skall vara maximalt fyra år från tidpunkten för tilldelningen och upphör således att gälla 2012-03-31 där personaloptionerna kan utnyttjas för köp av aktier tidigast ca tre år efter tidpunkten för fastställande av lösenpriset dvs. fr o m 2010-06-01 t o m 2012-03-31. Lösenpriset skall bestämmas till ett belopp motsvarande 115 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen vid Stockholmsbörsen för aktie i Kungsleden AB (publ) under en period om 10 börsdagar närmast efter årsstämman 2007. Styrelsen bedömer att personaloptionsprogrammet endast medför marginella utspädningseffekter för bolaget och aktieägarna med anledning av programmets begränsade omfattning och att redan nu utgivna aktier levereras. För att säkerställa leverans av aktierna avser styrelsen att vidta säkringsåtgärder i form av aktieswappar med tredje man och/eller förvärv av egna aktier. Utöver kostnader för säkringsåtgärderna enligt ovan, kan personaloptionerna komma att föranleda kostnader i form av sociala avgifter. I syfte att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma täcka bolagets åtagande i enlighet med villkoren för personaloptionsprogrammet samt möjliggöra säkring mot eventuell kassaflödespåverkan av sociala avgifter med anledning av personaloptionsprogrammet, föreslår styrelsen under punkten b) att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av högst 400.000 egna aktier, samt under punkten c) att styrelsen bemyndigas att besluta om överlåtelse av högst 400.000 egna aktier.

Styrelsens förslag enligt punkterna a) – c) ovan är villkorade av varandra.

Beslutet om införande av personaloptionsprogrammet skall för sin giltighet vara villkorat av att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 20 Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta finansiering som omfattas av bestämmelserna i 11 kapitlet 11 § aktiebolagslagen och/eller att garantera sådan finansiering till dotterbolag. Villkoren för sådan finansiering skall vara marknadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget skall ha möjlighet att uppta sådan finansiering på för bolaget attraktiva villkor där t.ex. räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.


Övrigt

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 11-15 och styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 9 b) och 20 framgår ovan. Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 16 finns på bolagets hemsida, www.kungsleden.se. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2006 samt styrelsens yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen avseende vinstutdelning respektive enligt 19 kapitlet 22 § aktiebolagslagen avseende bemyndigande om förvärv av egna aktier samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 18 och 19 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 4 april 2007 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt läggas ut på bolagets hemsida samma dag.

Program vid årsstämman

13.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.
14.00 Årsstämman öppnas.
Efter årsstämman bjuder bolaget på lätt förtäring.Stockholm i mars 2007
Kungsleden AB (publ)

Styrelsen