Pressmeddelanden

Kungsledens tredje kvartal: Fortsatt starkt driftnetto

• Resultat före skatt uppgick till 1 898 (1 057) Mkr och periodens resultat uppgick till 1 918 (1 028) Mkr, motsvarande 14,10 (8,50) kr per aktie.
• Hyresintäkter och driftsnetto ökade med 43 respektive 28 procent till 1 801 (1 258) Mkr respektive 1 163 (911) Mkr.
• Under delårsperioden har 204 fastigheter avyttrats för 5 448 Mkr med ett resultat på 303 Mkr och ett kassaflöde på 965 Mkr samt 77 fastigheter förvärvats för 2 510 Mkr.
• Utdelningsgrundande resultat för perioden uppgick till 1 366 Mkr. Prognosen för verksamhetsåret 2006 om ett utdelningsgrundande resultat på 2 900 Mkr kvarstår.

”Fastighetsmarknaden är fortsatt stark. Fastighetspriserna har gått upp hittills i år, vilket påverkat Kungsledens fastighetsinnehav positivt. Värdeförändringen i befintligt bestånd uppgår hittills till drygt 900 miljoner kronor. Därtill har fastighetshandeln givit ett netto om drygt 300 miljoner kronor, vilket ger en total värdeförändring om cirka 5 procent utifrån fastighetsvärdet vid årsskiftet. Kungsledens strategi för riskjusterad avkastning har inneburit att fastigheter sålts med en direktavkastning på 5,7 procent utifrån försäljningspriset, medan förvärvade fastigheter köpts till 8,0 procents direktavkastning”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk