Pressmeddelanden

Kungsleden förhandlar om försäljning och förvärv

Kungsleden har tecknat en avsiktsförklaring avseende en försäljning av kommersiella fastigheter i Sverige uppgående till cirka 4,3 miljarder kronor och ett förvärv av publika fastigheter om cirka 300 miljoner kronor. Skulle en försäljning slutligen genomföras, bedöms reavinsten uppgå till cirka 650 miljoner kronor och det utdelningsgrundande resultatet uppgå till cirka 850 miljoner kronor.

Bindande avtal beräknas kunna tecknas innan halvårsskiftet.

* Med utdelningsgrundande resultat menas resultatet efter skatt exkluderat orealiserade värdeförändringar (ej kassaflödespåverkande) och uppskjuten skatt. Realiserade värdeförändringar ingår i det utdelningsgrundande resultatet. Resultatmåttet motsvaras av kassaflödet från rörelsen före förändringar av rörelsekapital i kassaflödesanalysen.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD Kungsleden, mobil 070-690 65 50

Johan Risberg, vVD Kungsleden, mobil 070-690 65 65

Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

 


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen består av 779 fastigheter med ett bokfört värde om 25,8 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 148 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999