Pressmeddelanden

Jan Nygren nominerad till Kungsledens styrelse

Valberedningen har meddelat Kungsleden att den till bolagets årstämma den 6 april 2006 kommer att föreslå att styrelsen utökas med en ledamot till sju ledamöter. Valberedningen kommer att föreslå omval av samtliga nuvarande ledamöter, det vill säga Bengt Kjell, Mats Israelsson, Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin, Anna Weiner Jiffer och Jens Engwall samt nyval av Jan Nygren. Vidare föreslår valberedningen att Bengt Kjell väljs till styrelsens ordförande.

Jan Nygren är född 1950 och är vice VD i SAAB AB samt bland annat ordförande i SAAB Ericsson Space AB och i Näringslivets Säkerhetsdelegation samt ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning XI för utbildning och forskning och ÖB:s råd för samhällskontakter. Jan Nygren har under tre perioder om sammanlagt 8 år varit anställd vid Riksbyggen AB, senast som verkställande direktör under åren 1997–2000. Efter gymnasieexamen har Jan Nygren varit politiskt aktiv och har bland annat varit statssekreterare i försvars- och civildepartementen och under åren 1994–1996 samordnings¬minister.

Ledamöter i Kungsledens valberedning är KG Lindvall, ordförande, (som representant för Robur), Gunnar Balsvik (som representant för Kåpan Pensioner), Olle Florén samt styrelsens ordförande Bengt Kjell.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2006 samt ytterligare information om de till val föreslagna styrelseledamöterna och en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Stockholm den 15 februari 2006

STYRELSEN


För ytterligare information, kontakta:
Bengt Kjell, styrelsens ordförande, tfn 08-666 64 41, mobil 070-594 53 98

Regulatorisk