Kungsleden AB (publ) avhöll under torsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning på 11,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 11 april och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 18 april.

Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en aktiesplit genom ändring av bolagsordningen. Detta innebär att en (1) gammal aktie blir tre (3) nya aktier. Aktiespliten beräknas genomföras den 11 maj 2006 så att sista dag för handel före aktiespliten är den 8 maj och första dag för handel efter aktiespliten är den 9 maj.

I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktören för verksamhetsåret 2005 och det rådande marknadsläget.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Till styrelseledamöter omvaldes Jens Engwall, Mats Israelsson, Bengt Kjell, Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin och Anna Weiner Jiffer samt nyvaldes Jan Nygren. Bengt Kjell valdes till styrelsens ordförande. Stämman antog även en ny instruktion för valberedningen.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs till ledamöter i ersättningskommittén Bengt Kjell och Mats Israelsson och till ledamöter i redovisnings- och revisionskommittén utsågs Jan Nygren, Jonas Nyrén, Per- Anders Ovin och Anna Weiner Jiffer.


Regulatorisk