Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2005-07-11

Kungsleden säljer och ändrar prognos

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fastigheten Angered 94:2 i Göteborg för totalt 365 Mkr med en reavinst om 125 Mkr. Köpare är Ejendomsvaekst.

Fastigheten innehåller drygt 40 000 kvm uthyrningsbar yta, varav ca 50 % kontor och 50 % butik/restaurang, med ett hyresvärde om 43 Mkr.
Affären ingår i Kungsledens resultat för det andra kvartalet 2005.

I samband med affären justerar Kungsleden sin helårsprognos avseende det utdelningsgrundande* resultatet från 600 Mkr till 725 Mkr.
* Med utdelningsgrundande resultat menas resultatet efter skatt exkluderat orealiserade värdeförändringar (ej kassaflödespåverkande) och uppskjuten skatt. Realiserade värdeförändringar ingår i det utdelningsgrundande resultatet. Resultatmåttet motsvaras av kassaflödet från rörelsen före förändringar av rörelsekapital i kassaflödesanalysen.För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

Regulatorisk