Pressmeddelanden

Kungsledens första halvår: Stora köp stärker intjäningskapaciteten – nyemission möjliggör fortsatta förvärv

• Resultat efter finansnetto uppgick till 414 (188) Mkr och periodens resultat uppgick till 764 (276) Mkr, motsvarande 20,20 (7,30) kr per aktie.

• Hyresintäkter ökade till 798 (726) Mkr och driftsnetto ökade med 10 procent till 560 (508) Mkr.

• Under delårsperioden har 18 fastigheter avyttrats för 911 Mkr med ett resultat på 172 Mkr och ett kassaflöde på 214 Mkr samt 211 fastigheter förvärvats för 5 451 Mkr.

• Prognosen för verksamhetsåret 2005 höjs från ett utdelningsgrundande resultat om 725 Mkr till 800 Mkr.

• Styrelsen har i dag beslutat genomföra en företrädesrättsemission för att möjliggöra fortsatta förvärv. Med en emissionskurs om 132 kr per aktie inbringar företrädesemissionen (med rätt att teckna en ny aktie per fem gamla) upp till 1 001 Mkr.

”Från ett redan högt tempo har Kungsleden – i linje med vad vi uttalade i bokslutskommunikén för 2004 – under första halvåret ökat transaktionstakten ytterligare, särskilt på köpsidan. Hittills har vi förvärvat fastigheter för 5,5 miljarder kronor, medan vi sålt för en knapp miljard. Det bokförda värdet av vårt fastighetsbestånd har ökat till 18,9 miljarder vid halvårsskiftet 2005”.

”Vår uppfattning är att de goda förutsättningarna att hitta attraktiva förvärvsmöjligheter kommer att bestå den närmaste tiden och med den förstärkta finansiella ställning som nyemissionen skapar, får vi möjligheter att fortsätta vår framgångsrika strategi”, säger Jens Engwall i en kommentar.

I syfte att skapa den finansiella styrka som krävs för att kunna tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter framöver har styrelsen för Kungsleden beslutat att genomföra en nyemission om 1 001 Mkr med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Avstämningsdag är den 23 september 2005. Beslutet är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma den 20 september 2005.

Kungsleden har i dag publicerat ett separat pressmeddelande med ytterligare information om företrädesrättsemissionen.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the financial statement are available in English at www.kungsleden.se