Pressmeddelanden

Kungsleden säljer och justerar prognos

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer Floda centrum, Landvetter Centrum, Hindås centrum samt en fastighet på Backaplan för totalt 239 Mkr. Köpeskillingen överstiger det bokförda värdet med 41 Mkr och anskaffningsvärdet med 76 Mkr. Total uthyrningsbar yta uppgår till 25.700 kvm varav 40 % utgör butiker, 40 % kontor och 20 % lägenheter.

Köpare är det finska bolaget Citycon Oyj. Frånträde är beräknat att ske den 15 februari 2006

Kungsleden justerar även sin prognos avseende det *utdelningsgrundande resultatet för verksamhetsåret 2005 från 800 Mkr till 925 Mkr.
* Med utdelningsgrundande resultat menas resultatet efter skatt exkluderat orealiserade värdeförändringar (ej kassaflödespåverkande) och uppskjuten skatt. Realiserade värdeförändringar ingår i det utdelningsgrundande resultatet. Resultatmåttet motsvaras av kassaflödet från rörelsen före förändringar av rörelsekapital i kassaflödesanalysen.

Regulatorisk