Pressmeddelanden

Kungsleden – extra bolagsstämma

Kungsleden AB (publ) höll igår extra bolagsstämma. Stämman beslutade godkänna styrelsens emissionsbeslut av den 16 augusti 2005.

Nyemissionen syftar till att skapa den finansiella styrka som krävs för att kunna tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter framöver.

• Nyemission om högst 1 001 Mkr med företrädesrätt för Kungsledens aktieägare
• Aktieägare äger rätt att teckna en ny aktie för varje femtal gamla aktier
• Emissionskurs 132 kronor per aktie
• Teckningstid 28 september – 18 oktober 2005
• Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är satt till den 23 september 2005.
• Nyemissionen kommer vid full teckning öka antalet utestående aktier i Kungsleden med
7 583 448 aktier från 37 917 240 till 45 500 688 aktier.

Ytterligare information kring nyemissionen inklusive bakgrund och motiv, återfinns i ett pressmeddelande från den 16 augusti 2005.
För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk