Pressmeddelanden

Bolagsstämma i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB (publ) avhöll under torsdagen sin ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 15,00 kronor per aktie. Avstämningsdagen fastställdes till den 12 april och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 15 april.

Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en aktiesplit genom ändring av bolagsordningen. Detta innebär att en (1) gammal aktie blir två (2) nya aktier. Aktiespliten beräknas genomföras den 17 maj 2005 så att sista dag för handel före aktiespliten är den 12 maj och första dag för handel efter aktiespliten är den 13 maj.

I sitt anförande vid bolagsstämman redogjorde verkställande direktören för verksamhetsåret 2004 och det rådande marknadsläget. ”Inledningen av 2005 har varit bra för Kungsleden vilket stärkt vår möjlighet att infria vår prognos om ett utdelningsgrundande resultat om 600 MSEK samt möjligheten att vara nettoköpare av fastigheter för 3-4 miljarder kronor under 2005” kommenterade Kungsledens VD Jens Engwall.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004. Till styrelseledamöter omvaldes Jens Engwall, Mats Israelsson, Bengt Kjell, Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin och Anna Weiner Jiffer.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Bengt Kjell till styrelsens ordförande. Till ledamöter i ersättningskommittén utsågs Bengt Kjell och Mats Israelsson och till ledamöter i redovisnings- och revisionskommittén utsågs Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin och Anna Weiner Jiffer.

Vidare utsågs Kungsledens operative chef Lars Thagesson till vice vd i Kungsleden.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50

Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk

 


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 371 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 12,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 91 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.