Pressmeddelanden

Bolagsstämma i Kungsleden

Kungsleden AB (publ) avhöll under torsdagen sin ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 13,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 6 april 2004 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 14 april 2004.

I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktören Jens Engwall för verksamhetsåret 2003 och de nu rådande marknadsförutsättningarna.

Inledningen av 2004 har varit bra vilket stärkt möjligheten att infria prognosen om ett resultat före skatt på 500 Mkr kommenterade VD Jens Engwall.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003. Till styrelseledamöter omvaldes Jens Engwall, Mats Israelsson, Bengt Kjell, Jonas Nyrén, Anna Weiner Jiffer och Per-Anders Ovin. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Bengt Kjell till styrelsens ordförande.

Vidare fattade bolagsstämman beslut om ändring av nomineringsförfarandet i enlighet med nomineringskommitténs förslag. Det nya förslaget innebär att styrelsens ordförande under september månad varje år skall kontakta de större aktieägarna för etablerande av en nomineringskommitté. Kommittén skall bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande. Avsikten är att nomineringskommitténs ledamöter skall offentliggöras i anslutning till offentliggörandet av kvartalsrapporten för tredje kvartalet.

Regulatorisk