Pressmeddelanden

Kungsleden inleder samarbete med Capio och förvärvar utestående aktier i Bokbacken

Bokbacken tillför 861 Mkr i fastigheter för äldreboende till Kungsledens satsning Hemsö Kungsleden förvärvade den 20 december 2002 cirka 72% av aktierna i Bokbacken Fastigheter AB och fullföljer idag affären genom att förvärva de återstående 28% av aktierna från Actica Omsorg, ett dotterbolag till Capio. Köpeskillingen uppgår till 30 Mkr. Bokbacken blir därmed ett helägt dotterbolag till Kungsleden och ingår i koncernens satsning på äldreboende – Hemsö.

Inräknat två enheter som för närvarande är under produktion, omfattar Bokbackens bestånd 21 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 861 Mkr och med en beräknad direktavkastning om 7,8%. Cirka 2/3 av fastigheterna är belägna i Storstockholm och övriga fastigheter finns i Linköping, Göteborg och Malmö. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda varav Actica Omsorg svarar för 50% av hyresintäkterna och kommuner och landsting svarar för 37% av hyresintäkterna. Hyresavtalen har i snitt en kvarstående löptid om cirka 6 år.

Fortsatt samarbete med Capioägda Actica
Kungsleden har vidare träffat avtal med Actica om ett fortsatt samarbete vad gäller fastigheter för äldreboende med möjlighet för Actica att hyra lokaler i tillkommande fastigheter. Samarbetet syftar till bland annat till att de båda bolagen gemensamt ska erbjuda kommunerna kompletta lösningar inom äldreboende som omfattar såväl fastighetsägandet som vårdverksamheten.

Bokbackens grundare Jarl Josefsson knyts till Hemsö
Slutligen har Bokbackens grundare Jarl Josefsson knutits till Hemsö och ska som konsult bidra till att vidareutveckla satsningen på äldreboende, bland annat genom att identifiera möjliga förvärvsobjekt och tillsammans med kommuner utveckla projekt för nybyggnation.

- Inom vår satsning Hemsö ansvarar vi nu för fastigheter för cirka 2,4 miljarder. Det gör oss till den största aktören inom området. Vår storlek och våra nya samarbetspartners ger oss förbättrade möjligheter att erbjuda kommunerna intressanta lösningar vad gälleräldreboende, säger Jens Engwall, Kungsledens VD i en kommentar.
- Fastigheter för äldreboende erbjuder hög direktavkastning kombinerat med långa hyreskontrakt till stabila hyesgäster. Vi ser därför stora möjligheter att vidareutvecklas och expandera på denna marknad, på egen hand eller tillsammans med andra kapitalägare.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65