Pressmeddelande20 december 2002

Kungsleden förvärvar Bokbacken– och blir störst i Sverige på äldreboende

Genom dagens förvärv av 72% av Bokbacken Fastigheter AB når Kungsleden en marknadsledande position i Sverige när det gäller äldreboende. Satsningen – som går under namnet Hemsö – omfattar nu fastigheter med ett sammanlagt marknads-värde om cirka 2,4 miljarder kronor med en beräknad direktavkastning om 8,1%.

Kungsleden har idag tecknat avtal om förvärv av 72% av aktierna i Bokbacken Fastigheter AB, med ett bestånd av 19 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 765 Mkr. Fastigheter med 2/3 av det samlade fastighetsvärdet är belägna i Storstockholm och övriga fastigheter finns i Linköping, Göteborg och Malmö. I förvärvet ingår även två fastigheter under uppförande i Skarpnäck och Vallentuna med totala projektkostnader om 96 Mkr. Fastigheterna beräknas vara färdigställda hösten 2003.

Fastigheterna beräknas, efter färdigställande av de två enheter som för närvarande är under produktion, ge en direktavkastning om 7,8%. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda varav Actica Omsorg svarar för 50% av hyresintäkterna och kommuner och landsting svarar för 37% av hyresintäkterna. Hyresavtalen har i snitt en kvarstående löptid om cirka 6 år.

Äldreboende ger uthålligt hög direktavkastning
Fastigheter för äldreboende – med långa hyreskontrakt till stabila hyresgäster som kommuner och med goda belåningsmöjligheter – passar väl in i Kungsledens strategi att skapa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsleden inledde i slutet av 2001 en satsning på fastigheter för äldreboende genom ett förvärv av 15 fastigheter med ett sammanlagt värde om cirka 1,1 miljarder kronor. Därefter har Kungsleden genom ett med Catella delägt bolag förvärvat ytterligare 18 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 460 Mkr.

Kungsledens satsning på äldreboende sköts av en egen organisation i dotterbolaget Hemsö AB.

- Det är sällan man hittar en så attraktiv kombination av hög avkastning, långa kontrakt och stabila hyresgäster som i segmentet äldreboende. Vi tror dessutom på en stark tillväxt här och vi ser stora möjligheter för en aktör som Hemsö att befästa sin position som en specialiserad, kunnig och långsiktig fastighetsägare när det gäller äldreboende. Vi på Kungsleden tror att det fortfarande finns möjligheter att växa inom äldreboende på egen hand eller tillsammans med andra kapitalägare, säger Jens Engwall, Kungsledens VD i en kommentar.

Med kommuner som hyresgäster
Äldreboende är samlingsnamnet för boende enligt den reform som populärt kallas "eget rum på långvården", det vill säga det boende som kommunerna enligt socialtjänstlagen skall erbjuda äldre personer med behov av särskilt stöd i så kallade särskilda boendeformer. Hemsös hyresgäster är i huvudsak olika kommuner, som sedan hyr ut huvuddelen av ytorna till olika vårdoperatörer och enskilda individer.

Marknadsledande med fastigheter för 2,4 miljarder
Efter förvärvet av 72% av aktierna i Bokbacken och inklusive det med Catella delägda beståndet, ansvarar Hemsö för 52 fastigheter i tillväxtområden med ett sammanlagt fastighetsvärde om drygt 2,4 miljarder kronor.

Totalt uppskattas marknaden för fastigheter för äldreboende uppgå till drygt 100 miljarder kronor. Hemsö bedöms ha en marknadsandel om cirka 2% och vara den klart ledande aktören i Sverige, vilket ger en stark position för att utveckla samarbetet med landets kommuner och andra vårdoperatörer avseende befintliga och tillkommande anläggningar.

Av den sammanlagda portföljen återfinns cirka 45% i Storstockholm och 20% i Malmö och Lund. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda till stabila hyresgäster, varav 3/4 är kommuner och landsting. Hyresavtalen har i snitt en kvarstående löptid om cirka 7,8 år. Sammantaget beräknas Hemsös portfölj ge hyresintäkter om cirka 240 Mkr samt 10 Mkr i räntebidrag under 2003 med en direktavkastning om cirka 8,1%.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig