Pressmeddelanden

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2002 · Resultat före skatt uppgick till 129 (74) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,8 (3,9) kr. · Driftöverskottet ökade med 27 procent till 190 (144) Mkr. · Under perioden har 15 fastigheter avyttrats för 240 Mkr med ett resultat på 36 (2) Mkr och 1 fastighet förvärvats för 6 Mkr. Kungsledens affärsidé, vision och strategi Kungsledens äger och förvaltar fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning. Vår vision är att genom gott entreprenörskap och hög kompetens bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag. Vi ska nå våra mål genom att · vidareutveckla en kompetent och affärsmässig organisation · med aktiv förvaltning och förädling av fastighetsbeståndet sträva efter att ha nöjda kunder · med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög avkastning. Resultat Kungsleden redovisar ett resultat före skatt om 129 (74) Mkr för perioden januari-mars 2002. Resultat före skatt per aktie uppgick till 6,8 (3,9) kr. Driftsöverskottet uppgick till 190 (144) Mkr. Enligt beräkningen av intjäningskapaciteten i fastighetsbeståndet per 31 mars 2002 uppgick direktavkastningen till 8,7 procent. Första kvartalet är normalt ett svagt kvartal beroende på vädrets inverkan på driftskostnaderna. Överskottsgraden i första kvartalets utfall uppgick till 58,8 (60,0). Den förhållandevis låga aktivitetsnivån i ekonomin har främst påverkat Kungsleden genom att finansieringskostnaden kunnat hållas på en låg nivå. De komponenter i driftsöverskottet som är beroende av konjunkturläget, hyresnivåerna, vakanserna och hyresförlusterna, har snarast trendmässigt fortsatt att förbättras. Kungsledens diversifiering med en spridning mot olika kategorier av fastigheter och orter minskar påverkan från såväl generella som specifika händelser. Hyreskontrakten är dessutom väl fördelade över tiden. Under 2002 omförhandlas kommersiella hyreskontrakt för 119 Mkr motsvarande 10 procent av de kommersiella kontrakten. Fastighetshandeln medförde att 15 (28) fastigheter avyttrades för 240 (243) Mkr med ett resultat om 36 (2) Mkr. Finansnettot uppgick till -88 (-65) Mkr. Räntetäckningsgraden var 2,5 (2,1). Redovisad skattekostnad för perioden var 36 (21) Mkr motsvarande 28 (28) procent. Skattekostnaden består av uppskjuten skatt och är en följd av gällande redovisningspraxis avseende inkomstskatter. Kassaflödet från rörelse uppgick under perioden till 106 (75) Mkr motsvarande 5,6 (4,0) kr per aktie. Fastighetsbeståndet och intjäningskapaciteten Fastighetsbeståndet per den 31 mars 2002 omfattar 441 fastigheter med en yta om 1 786 tkvm och ett bokfört värde om 9 303 Mkr. Fastigheterna var belägna i 126 kommuner. I de tre storstadsregionerna Storstockholm, Storgöteborg och Öresundsregionen återfanns 60 procent av fastigheternas bokförda värde. Under perioden förvärvades fastigheter för 6 (945) Mkr och investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 22,9 Mkr. Fastigheter har avyttrats för 201,8 Mkr i bokfört värde. Kungsleden fokuserar på att skapa stabil och hög avkastning. Genom fastighetshandel och ökad förvaltningseffektivitet sker en kontinuerlig kvalitetsförbättring av fastighetsbeståndet. För att åskådliggöra intjäningskapacitet per 31 mars 2002 redovisas en beräkning i tabellen Intjäningskapaciteten i fastighetsbeståndet per 31 mars 2002 på sida 6. Beräkningen baseras på följande förutsättningar · fastigheter som avyttrats under 2002 ingår ej och · fastigheter som förvärvats under 2002 ingår som om de ägts hela året. Fastighetshandel Under första kvartalet 2002 har 1 (16) fastighet med en yta om 1,7 (143) tkvm förvärvats för 6 (945) Mkr. Förvärvet har skett till en beräknad direktavkastning på 11,5 (8,3) procent. Under perioden har 15 (28) fastigheter avyttrats för totalt 240,5 (243) Mkr med ett resultat på 36 (2,2) Mkr. Sålda fastigheter har avyttrats till en beräknad direktavkastning på 7,8 (6,4) procent. Avyttringarna har skett 20,5 respektive 21,2 Mkr över externa och interna värderingar per 31 december 2001. Det är framförallt små fastigheter som avyttrats under perioden. Försäljningsvärdet för 14 av de sålda fastigheterna understeg 10 Mkr. I tabellen nedan redovisas fördelningen mellan fastigheter som avyttrats med vinst respektive förlust. Avyttrade fastigheter Omsättning, Resultat, Antal Mkr Mkr fastigheter Positivt resultat 224,6 39,0 10 Nollresultat 14,7 0,0 3 Negativt resultat 1,2 -0,3 2 Försäljningsadministration -2,7 Summa 240,5 36,0 15 Finansiering Finansnettot uppgick till -88 (-65) Mkr varav räntebidragen utgjorde 1,6 (0,1) Mkr. Räntetäckningsgraden var 2,5 (2,1). Likvid för förvärvet av äldreboende erläggs under andra kvartalet 2002. Erhållen räntefrihet beräknas ha motsvarat 14 Mkr reducering av räntekostnaderna under perioden. Låneportföljen har under 2002 ökat från 5 966 till 6 141 Mkr. Medelräntan i låneportföljen har varit stabil och uppgick per den 31 mars till 5,76 procent. Genomsnittlig räntebindningstid var 2,5 år. Ränteförfallostrukturen har uppnåtts genom att lån med korta räntebindningstider förlängts via ränteswapavtal. Kungsleden äger inga fastigheter i utlandet och har inga lån i utländsk valuta. Räntebindningstid per 31 mars 2002 Ränteförfall Lån, Mkr Andel, % Snittränta, % 2002 3 671 59,8 5,17 2003 220 3,6 6,84 2004 100 1,6 5,19 2005 250 4,1 8,01 2006 450 7,3 5,96 2008 450 7,3 6,15 2009 100 1,6 6,12 2010 800 13,1 7,07 2011 100 1,6 6,26 Totalt 6 141 100,0 5,76 Eget kapital Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 2 281 (2 146) Mkr eller 120,3 (113,2) kr per aktie motsvarande en soliditet på 23,0 (27,6) procent. Allt annat lika sjönk soliditeten till 21,5 procent efter det att utdelningen på 10,50 kr per aktie betalats. Aktien och ägarstrukturen Aktiekursen har fortsatt att utvecklas positivt under 2002. Per den 31 december 2001 var kursen 117 kr och den 31 mars 2002 uppgick kursen till 139 kr. Avstämningsdag för utdelningen var den 12 april. Den 12 april noterades aktien i 135 kr. Totalavkastningen uppgår således till 24 procent under perioden 1 januari 2002 till och med 12 april 2002. Antalet aktieägare uppgick till cirka 11 900 per den 31 mars 2002 vilket jämfört med antalet per den 31 december 2001 innebär en ökning med 17 procent. Aktieägare per 31 mars 2002 Aktieägare Antal % av röster och kapital Alecta (fd SPP) 558 280 2,9 Olle Florén med bolag 460 800 2,4 Crafoordska stiftelsen 442 000 2,3 Ledning och styrelse 433 200 2,3 Andra AP-fonden 360 353 1,9 Svenska Röda Korset 302 000 1,6 SHB Liv Försäkring 291 200 1,5 Agria 260 000 1,4 Östersjöstiftelsen 260 000 1,4 Tredje AP-fonden 190 000 1,3 Summa 10 största ägarna 3 557 833 18,8 Utländska aktieägare 1 729 635 9,1 Övriga aktieägare 13 671 152 72,1 Totalt 18 958 620 100,0 Personal Medelantalet anställda uppgick under perioden till 71 (77) personer. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick för perioden till -8,8 (1) Mkr. Likvida medel uppgick per 31 mars 2002 till 0,3 (0) Mkr. Prognos 2002 Den i samband med bokslutskommunikén för 2001 avgivna prognosen för 2002 om ett resultat före skatt på 450 Mkr, motsvarande 23,7 kr per aktie kvarstår. Stockholm den 23 april 2002 Jens Engwall Verkställande direktör Kungsleden AB (publ) Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen · Delårsrapport januari - juni 2002, 15 augusti · Delårsrapport januari - september, 23 oktober För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör tel 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT00540/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT00540/wkr0002.pdf Hela Rapporten