Pressmeddelanden

Kungsledens bokslutskommuniké: Ännu ett lyckat år

Kungsleden redovisar ett resultat efter skatt om 309 Mkr, vilket kan jämföras med tidigare utfärdad prognos om 300 Mkr och förra årets resultat om 285 Mkr. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 12 procent till 9 kronor per aktie.

Kungsleden utvecklar sitt bestånd genom att aktivt delta i de förändringar som nu pågår på den svenska fastighetsmarknaden. Under året avyttrade Kungsleden 112 fastigheter för sammanlagt 390 Mkr med ett positivt resultat om 62 Mkr.

-Jag är mycket nöjd med förra året, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden i en kommentar. Vi har återigen visat att vi levererar en god värdetillväxt i såväl förvaltning som handel i fastigheter. Årets avyttringar skulle kunna vara mer omfattande i volym, men vi är nöjda med genomförda försäljningar.

Samtidigt förvärvade Kungsleden fastigheter för 1.551 Mkr.

-Vi är särskilt glada över årets förvärv, där vi köpt bra fastigheter i storstäder till en direktavkastning på 9,5 procent, dvs en hel procentenhet över vårt koncernmål om 8,5 procents direktavkastning. Vi kommer att fortsätta att förvärva fastigheter under innevarande år och ser stora möjligheter att ytterligare säkerställa en hög och stabil avkastning, vilket är vår affärsidé.

Kungsleden har genomfört en extern värdering av fastighetsbeståndet som visar på ett bedömt värde om 7.433 Mkr, vilket överstiger det bokförda värdet med 946 Mkr, eller med 49,90 kronor per aktie.

Kungsleden räknar med en vinst efter betald skatt om 275 Mkr för 2001 vilket är en ökning med 17 procent jämfört med resultatet för år 2000 rensat för reavinster av ränteswappar om 75 Mkr. Detta skulle med koncernens utdelningspolicy möjliggöra minst en oförändrad aktieutdelning.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65