Pressmeddelanden

Förtydligande angående anmälan till Kungsleden AB´s ordinarie bolagsstämma den 5 april 2001.

På grund av ett tryckfel har har anmälningsförfarandet i årsredovisningen för år 2000 fått ett oklart utformande beträffande när anmälan av deltagande i bolagsstämman senast skall ske.

Noteras bör att den formella kallelsen till bolagets aktieägare är korrekt utformad.

För deltagande gäller följande:
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 26 mars 2001, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 2 april 2001, under adress Kungsleden AB (publ), Att: Åke Theblin, Box 70414, 107 25 Stockholm, per e-post: ake.theblin@kungsleden.se, per telefon 08-503 052 00 eller per telefax 08-503 052 02. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 mars 2001 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

Den med årsredovisningen utsända anmälningsblanketten till bolagsstämman anger således felaktigt att anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 26 mars 2001. Sista anmälningsdag för deltagande i bolagsstämman är den 2 april 2001.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50