Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 · Resultatet före skatt ökade med 50 procent till 74 (50) Mkr vilket motsvarar ett resultat före skatt per aktie om 3,9 (2,7) kr. · Driftsöverskottet ökade med 43 procent till 144 (100) Mkr. · Under perioden har 28 fastigheter avyttrats för 243 Mkr med ett resultat om 2 (1) Mkr och 16 fastigheter förvärvats för 945 Mkr. Kungsledens affärsidé, vision och verksamhet Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med en långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsledens vision är att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Verksamhetens två huvudinriktningar är förvaltning och handel med fastigheter. Bolaget ser fastighetens avkastning som det mest centrala måttet, viktigare än både fastighetskategori och geografiskt läge. Kungsleden är ett transaktions intensivt företag vars fastighetsinnehav ofta förändras genom köp och försäljningar. Resultat Kungsleden redovisar ett resultat före skatt om 74 (50) Mkr för perioden januari - mars 2001. Reavinster vid försäljning av fastigheter uppgår till 2 (1) Mkr och driftsöverskottet till 144 (100) Mkr. Vinst före skatt per aktie uppgår till 3,9 (2,7) kr. Förbättringen av resultatet före skatt om 25 Mkr är i huvudsak en konsekvens av Kungsledens kassaflöde som möjliggjort nya fastighetsförvärv och därmed större fastighetsportfölj. Intäktssidan har utvecklats bra under första kvartalet med såväl minskade vakanser som högre hyresnivåer. Kungsledens bedömning är att fastigheternas läge och kontraktsstruktur skall medföra stabila hyresintäkter även vid en eventuell konjunkturavmattning. Förvaltningskostnaderna under kvartal 1 bedöms ligga på normal nivå med tanke på de variationer som finns mellan olika årstider. Kassaflödet under perioden uppgår till 49 Mkr motsvarande 2,6 kr per aktie. Finansnetto och skuldsättning Finansnettot uppgick till -65 (-46) Mkr inklusive räntebidrag. Räntebidragen uppgick till 0,1 Mkr. Räntetäckningsgraden uppgick till 2,1 (2,1). Likvid för fastigheter förvärvade från JM med tillträde den 8 mars erläggs den 8 september. Detta påverkade finansnettot positivt under perioden. Kungsledens räntebärande skulder uppgick den 31 mars till 4.595 (3.469) Mkr. Medelräntan i låneportföljen, inklusive upptaget obligationslån, uppgick till 5,74 procent. Medelräntan exklusive upptaget obligationslån uppgick till 5,62 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,9 år. Kungsleden äger inga fastigheter i utlandet och har inga lån i utländsk valuta. Skatt Periodens betalda skatt uppgår till 0 Mkr. Uppskjuten skatt uppgår till 21 Mkr, vilket är en konsekvens av redovisningsrådets nya rekommendation för redovisning av inkomstskatter. Se ytterligare information under rubriken "Ändrade redovisningsprinciper". Fastighetsskatten uppgick till 10 (8) Mkr och ingår i driftsöverskottet. Köp och försäljningar Under perioden har 16 fastigheter med en yta om 143 tkvm förvärvats för en total köpeskilling om 945 Mkr. Förvärven har skett till en beräknad direktavkastning proforma om 8,3 procent. Följande större förvärv har genomförts: · Förvärv av tio fastigheter från JM för en köpeskilling om 773 Mkr. I huvudsak rör det sig om kontorsfastigheter i Storstockholm. Tillträde ägde rum den 8 mars. · Förvärv av två kontorsfastigheter i Göteborg från SKF. Köpeskillingen uppgick till 105,5 Mkr och fastigheterna består av 29 tkvm, i huvudsak kontorslokaler. Under samma period har 28 fastigheter med en yta om 27 tkvm avyttrats för totalt 243 Mkr med ett resultat om 2 Mkr. Beräknat på försäljningspriset har sålda fastigheter avyttrats till en direktavkastning proforma om 6,4 procent. Struktureringsarbetet har fortsatt under perioden genom att ett stort antal mindre fastigheter belägna i mindre kommuner har avyttrats. Två centrala kontorsfastigheter i Helsingborg har dock avyttrats, för en köpeskilling om 218 Mkr, på grund av den låga avkastningsnivån. Samtliga beräkningar av direktavkastning proforma har skett i enlighet med de förutsättningar som anges i årsredovisningen för 1999. Fastighetsbeståndet Fastighetsbeståndet per den 31 mars 2001 omfattar 448 fastigheter med en yta om 1.628 tkvm med ett bokfört värde om 7.217 Mkr. Fastigheterna är belägna i 139 kommuner vilket är en kommun mer än vid årsskiftet. Kungsledens inriktning mot handel och omstruktureringar innebär att fastighetsbeståndet är klassificerat som omsättningstillgång. Som en följd härav belastas resultatet inte med planmässiga avskrivningar, utan fastigheterna värderas individuellt med utgångspunkt från det förväntade försäljningspriset i enlighet med lägsta värdets princip. Värdereglering sker vid varje årsskifte. Intjäningskapacitet Kungsleden fokuserar på att skapa stabil och hög avkastning. Det innebär att bolagets fastighetsbestånd kontinuerligt förändras genom köp och försäljningar. För att åskådliggöra beståndets intjäningskapacitet redovisades i årsredovisningen för 2000 en proforma redovisning. En redovisning i enlighet med samma principer för det bokförda beståndet per 31 mars 2001 lämnas på sidan 5. Noteras kan att från årsskiftet genomförda köp och försäljningar har medfört oförändrad direktavkastning i fastighetsportföljen, trots att andelen fastigheter i storstadsregionerna ökat från 48 procent vid årsskiftet till 55 procent vid periodens utgång. Finansiell struktur Det egna kapitalet per den 31 mars 2001 uppgår till 2.146 Mkr. Av det totala egna kapitalet uppgår aktiekapitalet till 46 Mkr. Aktiekapitalet är fördelat på 18.958.620 aktier med ett nominellt belopp om 2,50 kr per aktie. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 2.146 (2.019) Mkr eller 113,2 (108,8) kr per aktie motsvarande en soliditet på 27,6 (35,1) procent. Investeringar Investeringar i befintliga fastigheter uppgår till 25 (14) Mkr. Personal Medelantalet anställda uppgick under perioden till 77 (77) personer. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick för perioden till 1 (- 3) Mkr. Likvida medel uppgick per 31 mars 2001 till 1 (0) Mkr. Ändrade redovisningsprinciper Redovisningen har från och med 2001 anpassats till Redovisningsrådets rekommendation om uppskjuten skatt (RR:9). Berörda jämförelsetal i resultat- och balansräkning har justerats enligt detta. Redovisningsrådets rekommendation för redovisning av uppskjuten skatt har påverkat Kungsleden enligt följande. Rekommendationen innebär att Kungsleden initialt redovisar nettot av den temporära skillnaden i fastigheterna och de ackumulerade underskotten värderat till nominell skattesats 28 procent. Detta netto var positivt och har värderats till 277,1 Mkr. Beloppet har redovisats genom att en uppskjuten skattefordran bokats upp mot en ökning av balanserat fritt eget kapital i koncernen. Under första kvartalet redovisar Kungsleden ett resultat som belastats med uppskjuten skatt på 20,8 Mkr. Detta belopp redovisas som en reduktion av den uppskjutna skattefordran. Utsikter Bolagets prognos om ett resultat efter betald skatt om 275 Mkr kvarstår. Första kvartalets resultat och genomförda köp, försäljningar och nyuthyrningar har stärkt uppfattningen om att nå prognosen för helåret om 275 Mkr. Stockholm den 26 april 2001 JENS ENGWALL Verkställande direktör Kungsleden AB (publ) Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen · Delårsrapport januari - juni 2001,16 augusti · Delårsrapport januari - september, 24 oktober För ytterligare information, kontakta Jens Engwall, VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT01010/bit0002.pdf Hela rapporten