Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Marknadsläget ger goda affärsmöjligheter - Kungsledens delår januari - september 2001 · Resultat före skatt för perioden uppgick till 319 (267) Mkr vilket motsvarar 16,8 (14,4) kr per aktie. · Driftsöverskottet uppgick till 479 (346) Mkr, en ökning med 38 procent. · Under perioden har 78 fastigheter avyttrats för 804 Mkr med ett resultat på 62 (20) Mkr och 44 fastigheter förvärvats för 1.937 Mkr. · Tidigare lämnad prognos om ett resultat efter betald skatt om 360 Mkr, motsvarande 19,0 kr per aktie kvarstår. - Den 38-procentiga ökningen i driftsnettot visar att vi stärker vår intjäning i fastighetsbeståndet. Samtidigt har vi hittills i år avyttrat 78 fastigheter med ett positivt resultat om 62 Mkr, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden, i en kommentar. Framöver kan det osäkra marknadsläget medföra goda affärsmöjligheter och Kungsleden har ett förvärvsutrymme om ca 1 miljard. Vi kommer under resterande del av året vara fortsatt aktiv på transaktionssidan för att förbättra strukturen på bolagets bestånd och ytterligare stärka bolagets intjäningsförmåga. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 The press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se. Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 426 fastigheter med ett bokfört värde på knappt 8,0 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 132 kommuner och är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. Kungsleden (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 ·Resultatet före skatt för perioden uppgick till 319 (267) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 16,8 (14,4) kr. ·Driftsöverskottet ökade med 38 procent till 479 (346) Mkr. ·Under perioden har 78 fastigheter avyttrats för 804 Mkr med ett resultat på 62 (20) Mkr och 44 fastigheter förvärvats för 1.937 Mkr. ·Tidigare lämnad prognos om ett resultat efter betald skatt om 360 Mkr, motsvarande 19,0 kr per aktie, kvarstår. Kungsledens affärsidé, vision och verksamhet Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med en långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsledens vision är att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Verksamhetens två huvudinriktningar är förvaltning och handel med fastigheter. Bolaget ser fastighetens avkastning som det mest centrala måttet, viktigare än både fastighetskategori och geografiskt läge. Kungsleden är ett transaktionsintensivt företag vars fastighetsinnehav ofta förändras genom köp och försäljningar. Resultat Kungsleden redovisar ett resultat före skatt om 319 (267) Mkr för perioden januari - september 2001. Föregående års resultat innehöll resultat av engångskaraktär från avyttringar av ränteswappar om 75 Mkr. Vinst per aktie uppgick till 16,8 (14,4) kr. Reavinster vid försäljning av fastigheter uppgick till 62 (20) Mkr, varav tredje kvartalet stod för 32 (16) Mkr. Driftsöverskottet uppgick till 479 (346) Mkr, varav tredje kvartalet stod för 174 (146) Mkr. Direktavkastningen i fastighetsförvaltningen uppgick till 8,6 procent tredje kvartalet. Generellt sett är kvartal tre det mest lönsamma ur förvaltningssynvinkel, men lönsamheten i fastighetsportföljen har förbättrats under året. Konjunkturavmattningen har initialt påverkat resultatet positivt genom sänkta räntor. Uthyrningssituationen har inte förändrats nämnvärt den senaste tiden. Kungsledens spridning mot olika typer av fastigheter och områden minskar beroendet av utvecklingen i enstaka företag. Då hyreskontrakten dessutom är tecknade på viss tid, vanligen 3-5 år på kommersiella kontrakt, ger en förändring av marknadshyran inte omedelbart utslag i hyresintäkterna. Förändring av hyresnivån eller möjlighet att avflytta kan endast genomföras i samband med att respektive kontrakt förfaller till omförhandling, vilket minskar riskerna vid en tillfällig nedgång i ekonomin. Under nästkommande år löper hyreskontrakt motsvarande 158 Mkr, eller 13 procent av totala hyresvärdet, ut. Kassaflödet under perioden uppgick till 246 (216) Mkr motsvarande 13,0 (11,6) kr per aktie. Finansnetto och skuldsättning Finansnettot uppgick till -203 (-81) Mkr. Räntebidragen uppgick till 0 Mkr. Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 (4,3). Föregående år innehöll finansnettot reavinster om 75 Mkr från avyttrade ränteswappar. Likvid för fastigheter från JM med tillträde den 8 mars har erlagts den 30 juni 2001. Nyförvärvade fastigheter från JM med tillträde den 7 juni kommer att betalas den 7 december 2001. Kungsledens räntebärande skulder uppgick den 30 september till 5.240 (4.365) Mkr, varav utgivet obligationslån uppgår totalt till 500 Mkr. Medelräntan i låneportföljen uppgick till 5,99 (5,60) procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,6 (2,5) år. Kungsleden äger inga fastigheter i utlandet och har inga lån i utländsk valuta. Räntebindningstid, inklusive obligationslån, per 30 september 2001 Lån, Mkr Snittränta, % Rörlig ränta 3.370 5,45 2003 120 8,47 2005 150 9,78 2006 350 6,06 2008 250 6,05 2009 100 6,12 2010 800 7,07 2011 100 6,26 Totalt 5.240 5,99 Skatt Periodens betalda skatt uppgick till 0 (4) Mkr. Uppskjuten skatt uppgick till 88 (74) Mkr, vilket är en konsekvens av redovisningsrådets nya rekommendation för redovisning av inkomstskatter. Se ytterligare information under rubriken "Ändrade redovisningsprinciper". Fastighetsskatten uppgick till 33 (25) Mkr och ingår i driftsöverskottet. Köp och försäljningar Under perioden har 44 fastigheter med en yta om 262 tkvm förvärvats för en total köpeskilling om 1.937 Mkr. Förvärven har skett till en beräknad direktavkastning proforma om 7,6 procent. Under tredje kvartalet har inga fastigheter förvärvats. Följande större förvärv har genomförts under perioden: · Två fastighetsportföljer har förvärvats från JM med tillträde den 8 mars respektive 7 juni 2001. Total köpeskilling uppgick till 1.523 Mkr. I huvudsak rör det sig om kontorsfastigheter i Storstockholm. · Förvärv av tre kontors- och bostadsfastigheter i centrala Helsingborg från Skanska. Köpeskillingen uppgick till 180 Mkr och tillträde ägde rum den 16 maj 2001. · Förvärv av två kontorsfastigheter i Göteborg från SKF. Köpeskillingen uppgick till 106 Mkr och fastigheterna består av 29 tkvm, i huvudsak kontorslokaler. Under samma period har 78 fastigheter med en yta om 127 tkvm avyttrats för totalt 804 Mkr med ett resultat om 62 Mkr. Beräknat på försäljningspriset har sålda fastigheter avyttrats till en direktavkastning proforma om 6,1 procent. Under tredje kvartalet har 29 fastigheter avyttrats för totalt 357 Mkr med ett resultat om 32 Mkr. I huvudsak är det en paketförsäljning med en total köpeskilling om 250 Mkr innehållande 20 fastigheter i Halmstad och Ljungby med omnejd. Fastigheterna har avyttrats utifrån vår bedömning av fastigheternas avkastning kontra dess risk. Fastighetsbeståndet Fastighetsbeståndet per den 30 september 2001 omfattar 426 fastigheter med en yta om 1.669 tkvm och ett bokfört värde om 7.766 Mkr. Fastigheterna är belägna i 132 kommuner. Av fastigheternas värde återfinns 90 procent i 50 kommuner. I de tre storstadsregionerna Storstockholm, Storgöteborg och Öresundsregionen återfinns 58 procent av fastigheternas värde. Kungsledens inriktning mot handel och omstruktureringar innebär att fastighetsbeståndet är klassificerat som omsättningstillgång. Som en följd härav belastas resultatet inte med planmässiga avskrivningar, utan fastigheterna värderas individuellt med utgångspunkt från det förväntade försäljningspriset i enlighet med lägsta värdets princip. Värdereglering sker vid varje årsskifte. Intjäningskapacitet Kungsleden fokuserar på att skapa stabil och hög avkastning. Det innebär att bolagets fastighetsbestånd kontinuerligt förändras genom köp och försäljningar. För att åskådliggöra beståndets intjäningskapacitet redovisades i årsredovisningen 2000 en proformaredovisning. En redovisning i enlighet med samma principer för det bokförda beståndet per 30 september 2001 lämnas på sidan 7. Från årsskiftet har genomförda köp och försäljningar resulterat i oförändrad direktavkastning om 8,3 procent. Finansiell struktur Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 2.150 (2.024) Mkr eller 113,4 (109,1) kr per aktie motsvarande en soliditet på 25,5 (30,5) procent. Av det totala egna kapitalet uppgår aktiekapitalet till 47 Mkr. Aktiekapitalet är fördelat på 18.958.620 aktier med ett nominellt belopp om 2,50 kr per aktie. Investeringar Nettoinvesteringar i befintliga fastigheter uppgick till 73 (48) Mkr. Personal Medelantalet anställda uppgick under perioden till 79 (77) personer. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick för perioden till -2,2 (216) Mkr. Likvida medel uppgick per 30 september 2001 till 0 (0) Mkr. Ändrade redovisningsprinciper Redovisningen har från och med 2001 anpassats till Redovisningsrådets rekommendation om uppskjuten skatt (RR:9). Berörda jämförelsetal i resultat- och balansräkning har justerats enligt detta. Redovisningsrådets rekommendation för redovisning av uppskjuten skatt har påverkat Kungsleden enligt följande. Rekommendationen innebär att Kungsleden initialt redovisar nettot av den temporära skillnaden i fastigheterna och de ackumulerade underskotten värderat till nominell skattesats 28 procent. Detta netto var positivt och har värderats till 277 Mkr. Beloppet har redovisats genom att en uppskjuten skattefordran bokats upp mot en ökning av balanserat fritt eget kapital i koncernen. Under perioden redovisar Kungsleden ett resultat som belastats med uppskjuten skatt på 90 Mkr. Detta belopp redovisas som en reduktion av den uppskjutna skattefordran. Utsikter Bolagets prognos om ett resultat efter betald skatt om 360 Mkr, motsvarande 19,0 kr per aktie kvarstår. Det osäkra marknadsläget kan medföra goda affärsmöjligheter och Kungsleden har ett förvärvsutrymme om ca 1 miljard. I övrigt analyseras marknadsläget kontinuerligt och nödvändiga åtgärder vidtags för att säkerställa en långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden kommer under resterande del av året vara fortsatt aktiv på transaktionssidan för att förbättra strukturen på bolagets bestånd och ytterligare stärka bolagets intjäningsförmåga. Stockholm den 24 oktober 2001 JENS ENGWALL Verkställande direktör Kungsleden AB (publ) Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen ·Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001 lämnas i februari 2002. ·Årsredovisning för verksamhetsåret 2001 lämnas i mars 2002. För ytterligare information, kontakta Jens Engwall, VD, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00820/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00820/bit0001.pdf Hela rapporten