Pressmeddelanden

Kungsledens försäljningar under december 1999

Fastighetsbolaget Kungsleden har under december 1999 sålt 19 fastigheter för en sammanlagd köpeskilling om 68 Mkr. Försäljningarna gav en reavinst om ca 3 Mkr.

De största enskilda försäljningarna är en bostadsfastighet i Burlövs kommun om 5.626 kvm vilken sålts för 36 Mkr samt två bostadsfastigheter i Eskilstuna om 3.444 kvm vilka sålts för totalt 14,6 Mkr.

Totalt under året har Kungsleden sålt 136 fastigheter för 1.017 Mkr och köpt 66 fastigheter för 1.758 Mkr.

Data för avyttrade fastigheter under december framgår av bifogad tabell.

Kungsledens prognos om ett resultat för 1999 om 270 Mkr kvarstår. Med bolagets utdelningspolicy innebär det en utdelning om minst 7,30 kronor per aktie.

Bolagsstämma kommer att hållas den 11 april.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50
Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65