Pressmeddelanden

Kungsledens delår januari - juni 2000

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. * Driftsöverskottet uppgår till 200 (185) Mkr * Under perioden har 50 fastigheter avyttrats för 118 Mkr, med ett resultat om 5 (105) Mkr * Resultat efter skatt uppgår till 169 (182) Mkr * Direktavkastningen proforma uppgår till 8,4 % * Refinansiering med en låneram om 4,2 Mkr genomförd Jens Engwall, verkställande direktör i Kungsleden, säger i en kommentar: "Kungsleden fortsätter att tjäna pengar både på fastighetsförvaltning och fastighetshandel. 50 fastigheter har avyttrats under första halvåret till en direktavkastning om proforma 6,0 procent. Detta tillsammans med arbetet inom förvaltningen har lett till att direktavkastningen proforma 000630 uppgår till 8,4 procent. Även antalet kommuner där Kungsledens fastigheter är belägna har minskat och uppgår nu till 147, en minskning med 14 sedan årsskiftet. Första halvårets insatser med refinansiering samt upptagande av ett obligationslån under juli månad ger bolaget en stabil bas för ytterligare affärer under andra halvåret 2000", avslutar Jens Engwall. Bolagets prognos om ett resultat efter skatt om 300 Mkr kvarstår. Med nuvarande utdelningspolicy innebär detta en utdelning om minst 8,10 kr per aktie. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50 Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 501 fastigheter med ett bokfört värde på drygt 6,0 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 147 kommuner men kommer på sikt att koncentreras till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. Halvårsrapport Kungsleden AB (publ) januari - juni 2000 * Driftsöverskottet uppgår till 200 (185) Mkr. * Under perioden har 50 fastigheter avyttrats för 118 Mkr med ett resultat om 5 (105) Mkr. * Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 169 (182) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 9,1 (9,8) kr. * Direktavkastningen proforma uppgår till 8,4 %. * Refinansiering med en låneram om 4,2 Mdr genomförd. Kungsledens affärsidé, vision och verksamhet Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med en långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsledens vision är att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Verksamhetens två huvudinriktningar är förvaltning och handel med fastigheter. Bolaget ser fastighetens avkastning som det mest centrala måttet, viktigare än både fastighetskategori och geografiskt läge. Kungsleden är ett transaktionsintensivt företag vars fastighetsinnehav ofta förändras genom köp och försäljningar. Resultat Kungsleden redovisar ett resultat efter skatt om 169 (182) Mkr för perioden januari - juni 2000. Reavinster vid försäljning av fastigheter uppgår till 5 (105) Mkr och driftsöverskottet till 200 (185) Mkr. Vinst per aktie uppgår till 9,1 kr. Skillnaden jämfört med samma period föregående år förklaras av tre faktorer. Kungsledens fastighetsbestånd har ökat, vilket har haft en positiv påverkan på driftsöverskottet. Dessutom har Kungsleden avyttrat ett antal ränteswappar, vilket har haft en positiv resultatpåverkan om 75 Mkr. På minussidan återfinns fastighetshandeln som har genererat 100 Mkr lägre resultat än motsvarande period föregående år. I resultatet ingår återförda SPP-medel om 8 Mkr, samt en reservering för kostnader i samband med genomförd organisationsförändring om 4 Mkr. Dessa poster ingår i fastighets- och central administration. Finansnetto och skuldsättning Finansnettot, exklusive försäljning av ränteswappar, uppgick till -98 (- 89) Mkr inklusive räntebidrag. Räntebidragen uppgick till 1 Mkr. Räntetäckningsgraden, justerat för försäljningsresultat av ränteswappar, uppgick till 2,0 (3,1). Under perioden har finansnettot belastats med 5 Mkr avseende engångskostnader i samband med att Kungsleden ingått ett syndikerat låneavtal med ett antal svenska och tyska banker. Låneavtalet har en total låneram om 4,2 miljarder kronor och en löptid på 5 år. Kungsleden har därmed nått en finansiering som är flexibel och anpassad till verksamheten och skapat utrymme för tillväxt. I augusti månad har Kungsleden även tagit upp ett obligationslån om totalt 500 Mkr fördelat på 200 Mkr med en löptid på 3 år med en kupong på 8,75 procent samt 300 Mkr med en löptid på 5 år med en kupong på 9,75 procent. Initialt kommer halva lånebeloppet att utnyttjas. Under perioden har Kungsleden även justerat låneportföljens räntebindningstid. Förändringen som innebär en förkortning av den genomsnittliga räntebindningstiden har genomförts mot bakgrund av att Kungsledens soliditet översteg den långsiktiga nivå Kungsleden söker. Om soliditetsnivån ändras kan räntebindningsstrategin justeras ytterligare. Förändringarna som genomförts via stängning av ränteswapkontrakt har resulterat i en reavinst om 75 Mkr. Kungsledens räntebärande skulder uppgick den 30 juni till 3.755 (2.982) Mkr. Medelräntan i låneportföljen uppgick till 5,66 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 3,2 år. Kungsleden äger inga fastigheter i utlandet och har inga lån i utländsk valuta. Räntebindningstid per 30 juni 2000 Lån, Mkr Snittränta, % Rörlig ränta 2.455 5,08 2006 350 6,06 2008 150 6,08 2010 800 7,07 Totalt 3.755 5,66 Kungsleden räknar med låg skattebelastning under 2000 på grund av stora outnyttjade underskottsavdrag. Fastighetsskatten uppgick till 15 (16) Mkr och ingår i driftsöverskottet. Kassaflödet under perioden uppgår till 137 Mkr motsvarande 7,38 (7,82) kr per aktie. Köp och försäljningar Under perioden har 5 fastigheter med en yta om 126 tkvm förvärvats för en total köpeskilling om 902 Mkr. Förvärven har skett till en beräknad direktavkastning proforma om 9,1 procent. Under samma period har 50 fastigheter med en yta om 43 tkvm avyttrats för totalt 118 Mkr med ett resultat om 5 Mkr. Beräknat på försäljningspriset har sålda fastigheter avyttrats till en direktavkastning proforma om 6,0 procent. Samtliga beräkningar av direktavkastning proforma har skett i enlighet med de förutsättningar som anges i årsredovisningen för 1999. Följande större affärer har genomförts: * Förvärv av Diametern 1 i Kungens Kurva, Huddinge, utanför Stockholm av LM Ericsson. Köpeskillingen uppgick till 235 Mkr och innehåller 41 tkvm, i huvudsak, kontorslokaler. Tillträde ägde rum den 1 juni 2000. * Förvärv av två fastigheter i Mölndal, Göteborg, av LM Ericsson. Köpeskillingen uppgick till 640 Mkr och innehåller 77 tkvm, i huvudsak, kontorslokaler. Tillträde kommer äga rum den 1 oktober 2000. Det medför att fastigheterna finns med i balansomslutningen och i eventuella proforma siffror, men att de ej har någon resultatpåverkan förrän efter tillträdet, d v s kvartal 4. Fastighetsbeståndet Fastighetsbeståndet per den 30 juni 2000 omfattar 501 fastigheter med en yta om 1.349 tkvm med ett bokfört värde om 6.048 Mkr. Fastigheterna är belägna i 147 kommuner vilket är 14 färre än vid årsskiftet. Kungsledens inriktning mot handel och omstruktureringar innebär att fastighetsbeståndet är klassificerat som omsättningstillgång. Som en följd härav belastas resultatet inte med planmässiga avskrivningar, utan fastigheterna värderas individuellt med utgångspunkt från det förväntade försäljningspriset i enlighet med lägsta värdets princip. Värdereglering sker vid varje årsskifte. Intjäningskapacitet Kungsleden fokuserar på att skapa stabil och hög avkastning. Det innebär att bolagets fastighetsbestånd kontinuerligt förändras genom köp och försäljningar. För att åskådliggöra beståndets intjäningskapacitet redovisades i årsredovisningen för 1999 en proformaredovisning. En redovisning i enlighet med samma principer för det bokförda beståndet per 30 juni 2000 lämnas nedan. Noteras kan att från årsskiftet genomförda köp och försäljningar ökat direktavkastningen i fastighetsportföljen från 8,3 till 8,4 procent, vilket gör att direktavkastningen på fastighetsportföljen närmar sig Kungsledens mål om 8,5 procent. Finansiell struktur Det egna kapitalet per den 30 juni 2000 uppgår till 1.768 Mkr. Under perioden har det bundna egna kapitalet tillförts 42 Mkr p g a förvärv av bolag med latent skatteskuld. Skälet är Kungsledens underskottsavdrag. Av det totala egna kapitalet uppgår aktiekapitalet till 46 Mkr. Aktiekapitalet är fördelat på 18.558.620 aktier med ett nominellt belopp om 2,50 kr per aktie. Ledande befattningshavare innehar sedan 1997 teckningsoptioner i bolaget, vilka har en löptid till december 2000. Totalt kan antalet aktier öka med 400.000 genom utnyttjande av dessa teckningsoptioner. Teckningskursen är 75 kr per aktie. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 1.768 (1.598) Mkr eller 95 (86) kr per aktie motsvarande en soliditet på 27,6 (25,9) procent. Investeringar Investeringar i befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter uppgår till 934 (1.639) Mkr. Personal Medelantalet anställda uppgick under perioden till 78 (74) personer. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick för perioden till -9,9 (- 20,6) Mkr. Likvida medel uppgick per 30 juni 2000 till 324 (113) Mkr. Händelser efter rapportperiodens utgång I juli tog Kungsleden upp ett obligationslån om totalt 500 Mkr fördelat på 200 Mkr med en löptid på tre år och 300 Mkr med en löptid på fem år. Initialt har halva lånebeloppet d v s 250 Mkr utnyttjats. Lånen som kommer att vara noterade på OM Stockholmsbörsen har en kupongränta om 8,75 procent på lånet med tre års löptid och 9,75 procent på lånet med fem års löptid. Lånen har tagits upp i syfte att ytterligare effektivisera bolagets kapitalstruktur samt att ge bolaget en plattform för ytterligare fastighetsaffärer under hösten. Utsikter Bolagets prognos om ett resultat efter skatt om 300 Mkr kvarstår. Med nuvarande utdelningspolicy innebär detta en utdelning om minst 8,10 kr per aktie. Stockholm den 8 augusti 2000 JENS ENGWALL Verkställande direktör Kungsleden AB (publ) Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari - september den 24 oktober 2000. Bokslutskommuniké februari 2001. Årsredovisning för verksamhetsåret 2000, lämnas i mars 2001. Granskningsberättelse för Kungsleden AB Jag har granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. THOMAS THIEL Auktoriserad revisor För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/08/20000808BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/08/20000808BIT00410/bit0002.pdf