Pressmeddelanden

Kungsledens bokslut – avkastningen på eget kapital 21 %

Resultat efter skatt: 285 (152) Mkr Vinst per aktie 15,35 kronor Förslag till utdelning: 8,00 kronor per aktie Prognos 2000: 230 Mkr

Kungsleden AB (publ) avger idag bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1999. Resultat efter skatt uppgår till 285 (152) Mkr, vilket överstiger avgiven prognos om 270 Mkr.
Verksamheten gav en avkastning på eget kapital om 21% vilket kan jämföras med det uppsatta målet om 15%.

Resultatet är hänförligt till Kungsledens båda huvudinriktningar: förvaltning respektive handel med fastigheter. Driftsöverskottet har ökat med över 56% och uppgår till 403 (226) Mkr. Under året har avyttringar om 1.021 Mkr genomförts, vilket gett ett resultat om 127 Mkr.

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kronor per aktie. Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman ett program för återköp av upp till 10 % av bolagets utestående aktier.

- Utsikterna för innevarande år är goda, både när det gäller att förbättra driftsöverskottet och när det gäller fastighetstransaktioner. Enligt externa värderingar har vi ett övervärde jämfört med bokfört värde om en halv miljard kronor i vårt bestånd. Vi avser att realisera minst 50 Mkr av dessa per år genom försäljningar, säger verkställande direktören Jens Engwall i en kommentar.

Sammantaget gör styrelsen bedömningen att resultatet för 2000 kommer att uppgå till 230 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50

Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65