Pressmeddelanden

Kungsleden justerar räntebindningstid och höjer prognosen för år 2000

Kungsleden justerar räntebindningstid och höjer prognosen för år 2000 Fastighetsbolaget Kungsleden har genomfört en ändring av låneportföljens räntebindningstid. Förändringarna som genomförts via stängning av ränteswapkontrakt har resulterat i en reavinst om 75 Mkr. Förändringen innebär att Kungsledens genomsnittliga räntebindningstid kortats något och uppgår nu till 3,3 år. Förändringen har genomförts mot bakgrund av att Kungsledens soliditet i dagsläget överstiger den nivå som Kungsleden långsiktigt söker. Om soliditetsnivån ändras kan räntebindningsstrategin justeras ytterligare. Nuvarande låneportföljs räntebindningstid visas i nedanstående tabell: Löptid Belopp Mkr Snittränta % 2000 2.480 5,04 2006 350 6,06 2008 150 6,08 2010 800 7,07 3.780 5,60 Reavinsten föranleder styrelsen att revidera lämnad prognos om ett resultat efter skatt från 230 Mkr till 300 Mkr vilket med nuvarande utdelningspolicy ger en utdelning om minst 8,10 kronor per aktie. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50 Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 521 fastigheter med ett bokfört värde på knappt 5,2 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 159 kommuner men kommer på sikt att koncentreras till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/13/20000613BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/13/20000613BIT00560/bit0002.pdf