Pressmeddelande11 april 2000

Bengt Kjell ny ordförande i Kungsleden

Kungsleden AB (publ) avhöll under tisdagen sin ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 8 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 14 april och utdelningen beräknas utsändas av VPC AB den 19 april 2000.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999. Styrelseledamöterna Jockum Beck-Friis, Christer Bergquist, Mats Israelsson och Bengt Kjell omvaldes. Kungsledens verkställande direktör Jens Engwall nyvaldes till styrelsen. Lars V Kylberg hade avböjt omval. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Bengt Kjell till styrelsen ordförande.

Stämman inrättade en nomineringskommitté och valde Ramsay Brufer, Bengt Kjell och Tomas Nicolin till ledamöter av densamma.

Stämman fattade vidare beslut om att ge styrelsen mandat att återköpa egna aktier för att öka handlingsutrymmet i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

I sitt anförande till stämman redogjorde VD Jens Engwall för koncernens fortsatta arbete att både förädla Kungsledens fastighetsportfölj och förbättra driften. Under innevarande år kommer arbetet att nå en direktavkastning om 8,5 procent att fortsätta samtidigt som delar av övervärdena i fastighetsportföljen kommer att realiseras. I linje med vad som presenteras i bokslutkommuniké och årsredovisning anser Kungsleden att det under rådande marknadsläge är rimligt att anta ett årligt resultat av fastighetshandeln om 50 Mkr. Kungsledens prognos för år 2000 om 230 Mkr står fast.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50

Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig