Pressmeddelanden

Kungsleden köper och säljer - igen!

Fastighetsbolaget Kungsleden, som noterades på Stockholms Fondbörs O-lista den 14 april 1999, har genomfört ett antal köp och försäljningar sedan noteringsprospektet publicerades.

Genom 25 separata försäljningar har Kungsleden avyttrat 40 fastigheter för en sammanlagd köpeskilling om 90 Mkr. Reavinsten uppgår till 5 Mkr. Av det bokförda värdet avser hälften bost‰der och mark - områden som Kungsleden vill minska exponeringen mot. Genom försäljningen lämnar Kungsleden helt sju kommuner.

Direktavkastningen på försäljningspriset för de försålda fastigheterna, beräknat som proforma 1998 i enlighet med de beräkningsgrunder som finns redovisade i noteringsprospektet, uppgår till 7,2 procent.

Kungsleden har vidare förvärvat fyra kontors- och industrifastigheter för en total köpeskilling om 50 Mkr, varav 30 Mkr i Malmö och resterande i Trollhättan och Vänersborg. Fastigheterna beräknas ge en direktavkastning om 9,3 procent.

Data för avyttrade respektive förvärvade fastigheter framgår av bifogade tabell.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 6550
Johan Risberg, vVD,ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 6565