Pressmeddelande12 mars 1999

Kungsleden AB till börsen

Styrelsen för Kungsleden AB (publ) ("Kungsleden") har ansökt om notering av bolagets aktier på O-listan vid Stockholms Fondbörs i samband med ett erbjudande om att förvärva aktier i bolaget. Stockholms Fondbörs bolagskommitté har den 3 mars 1999 beslutat uppta Kungsleden till notering på O-listan under förutsättning att spridningskravet för bolagets aktier uppfylls.

Erbjudandet omfattar 5 758 620 aktier, motsvarande 31 procent av aktiekapitalet och rösterna i Kungsleden. Aktierna utgörs av både befintliga och nyemitterade aktier och kommer att erbjudas institutionella investerare i Sverige och utomlands samt allmänheten i Sverige. Efter genomfört erbjudande kommer antalet aktier i Kungsleden att uppgå till högst 18 558 620.

Försäljningspriset kommer att fastställas genom en form av anbudsförfarande bland institutionella investerare. Prisintervallet har fastställts till 64–72 kronor per aktie. Försäljningspriset per aktie i Kungsleden kommer att vara lika för alla kategorier av investerare.

Svenskt prospekt kommer att offentliggöras den 15 mars 1999. Anbudstiden för institutionella investerare börjar den 19 mars 1999 och avslutas den 31 mars 1999. Anmälningstiden för allmänheten i Sverige löper mellan den 18 mars 1999 och 31 mars 1999. Det slutliga försäljningspriset kommer att offentliggöras omkring den 1 april 1999. Aktierna beräknas komma att upptas till notering på Stockholms Fondbörs O-lista omkring den 14 april 1999.

Alfred Berg och Swedbank Markets är tillsammans ledande emissionsinstitut för erbjudandet.

Indikativ tidsplan

15 mars Prospekt offentligt
18-31 mars Anmälningsperiod allmänheten
19-31 mars Anbudsperiod institutioner
1 april Slutligt försäljningspris offentliggörs
13 april Likviddag
14 april Beräknad första dag för notering på O-listan

Kungsleden
Kungsleden är specialiserat på strukturering av heterogena bestånd. Bolaget är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som har som mål att generera högre synlig avkastning än förvaltande fastighetsbolag.

Verksamhetens två huvudinriktningar är förvaltning och handel med fastigheter. Kungsleden ser fastighetens avkastning som det mest centrala måttet, viktigare än både fastighetskategori och geografiskt läge. Kungsleden har inga prioriterade orter eller prioriterade geografiska marknader, utan är aktivt på den del av marknaden där hög avkastning kan nås till begränsad portföljrisk, dock främst i mellersta och södra Sverige. Kungsleden har heller inga volymmål utan arbetar efter lönsamhetsmål.

Per den 17 februari 1999 bestod fastighetsbeståndet av 656 fastigheter med ett totalt bokfört värde proforma 1998 om 5 390 Mkr och en total uthyrningsbar yta om 1 345 tkvm. Hyresvärdet proforma 1998 uppgick till 858 Mkr varav 65 procent avser kontors- och butiksfastigheter, 19 procent industri- och lagerfastigheter och 16 procent andra fastigheter. Hyresintäkterna uppgick proforma 1998 till 757 Mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 90 procent. Driftsöverskottet uppgick till 431 Mkr proforma 1998, vilket ger en direktavkastning om 8,0 procent. Fastighetsbeståndet består enbart av svenska fastigheter och är geografiskt koncentrerat till mellersta och södra Sverige.

Kungsleden bildades 1993 som ett pantvårdsbolag i den statliga Retrivakoncernen för att ansvara för tidigare Gota Banks fastigheter och fastighetspanter. Under perioden fram till december 1997 då Kungsleden avyttrades från den dåvarande statliga huvudägaren, Agilia Holding AB, till ett antal institutionella investerare, avyttrades huvuddelen av fastighetsbeståndet. Totalt avyttrades under 1996-1997 cirka 800 fastigheter till ett värde av cirka 4 600 Mkr. I samband med ägarförändringen ändrades affärsidén från avveckling till att äga och förvalta fastigheter med fokus på långsiktigt hög och stabil direktavkastning.

Efter ägarförändringen har transaktionsintensiteten varit fortsatt hög. De största bestånden som förvärvats har varit FöreningsSparbankens och SEB:s rörelsefastigheter (41 procent av bokfört värde proforma 1998) samt kommersiella fastigheter i södra Sverige från JM Byggnads och Fastighets AB (23 procent av bokfört värde proforma 1998).

Kungsledens mål är att avkastningen på eget kapital skall vara lägst 15 procent samt att direktavkastningen på fastighetsportföljen skall överstiga 8,5 procent. Soliditeten skall långsiktigt uppgå till 25 procent och får kortsiktigt inte understiga 20 procent. Vidare avser Kungsleden att utdelningsandelen skall uppgå till minst 50 procent av resultatet efter skatt inklusive reavinster.

Kungsledens övergripande mål är att skapa konkurrenskraftig avkastning för aktieägarna. Kungsleden ser goda möjligheter att skapa tillväxt i resultat, kassaflöde och fastighetsvärde under de närmaste åren genom att även fortsättningsvis delta i strukturaffärer på den svenska fastighetsmarknaden och därmed utgöra ett attraktivt komplement till de befintliga fastighetsbolagen på Stockholms Fondbörs.

Kungsleden AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, kontakta

Kungsleden AB

Lars V Kylberg, styrelsens ordförande, telefon 070-589 31 77
Jens Engwall, verkställande direktör, telefon 08-503 052 00
Alfred Berg Fondkommission AB
Tom Wikström, telefon 08-723 60 20
Swedbank Markets
Peter Birke, telefon 08-585 925 83

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig