Pressmeddelanden

Försäljning och nyemission i Kungsleden AB genomförd

Försäljningspriset har fastställts till 66 kronor per aktie
Erbjudandet var tecknat cirka 2 gånger
Notering på Stockholms Fondbörs O-lista den 14 april 1999
Försäljningen och nyemissionen av aktier i Kungsleden AB (publ) ("Kungsleden") är genomförd. Sammanlagt har 5 758 620 aktier förvärvats, motsvarande cirka 31 procent av det totala antalet aktier 1) i Kungsleden, av institutionella investerare i Sverige och utomlands samt allmänheten i Sverige. Aktierna utgörs både av befintliga och nyemitterade aktier.

Ytterligare högst 300 000 aktier kan till följd av övertilldelning komma att nyemitteras i samband med erbjudandet.

Försäljningspriset för Kungsleden aktien har via en form av anbudsförfarande fastställts till 66 kronor per aktie. Den totala volymen i erbjudandet uppgår därmed till 380 Mkr1).

Erbjudandet var tecknat cirka 2 gånger. Bland dem som tilldelats aktier finns cirka 70 institutioner, såväl svenska som utländska. SPP kommer att vara största enskilda aktieägare med 20 procent1) av röster och kapital.

Notering av aktierna på O-listan vid Stockholms Fondbörs beräknas ske från och med den 14 april 1999. Likvid för tilldelade aktier skall erläggas senast den 13 april 1999.

Alfred Berg och Swedbank Markets är tillsammans ledande emissionsinstitut för erbjudandet.

1) Före eventuell övertilldelning.


Kungsleden AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, kontakta:

Lars V Kylberg, styrelsens ordförande, telefon 070-589 31 77
Jens Engwall, verkställande direktör, telefon 08-503 052 04
Alfred Berg Fondkommission AB
Tom Wikström, telefon 08-723 60 20
Swedbank Markets
Peter Birke, telefon 08-585 925 83