Pressmeddelanden

Kungsleden köper FöreningsSparbankens fastigheter

Kungsleden har träffat avtal om förvärv av huvuddelen av Förenings-Sparbankens rörelsefastigheter. Förvärvet innebär för Kungsleden mer än en fördubbling av fastighetsbeståndet, stärkt kassaflöde samt ökad riskspridning. Därmed förbättras förutsättningarna för en framgångsrik börsnotering av bolaget under hösten 1998.

Kungsleden Holding AB (publ) förvärvar 232 fastigheter från FöreningsSparbanken, centralt belägna på cirka 200 orter runt om i Sverige. Den uthyrningsbara ytan är omkring 410.000 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 330 miljoner kronor. Vakansgraden är 8,6 procent areabaserad och 6,6 procent hyresbaserad. Omkring hälften (54 procent) av hyresintäkterna härrör från bankkontor som disponeras av FöreningsSparbanken. I samband med försäljningen har FöreningsSparbanken tecknat hyresavtal på i genomsnitt fyra år avseende de lokaler som banken hyr.

Den personal inom FöreningsSparbanken som berörs av försäljningen kommer att erbjudas anställning i Kungsledens förvaltningsorganisation.

Köpeskillingen uppgår till 2.260 miljoner kronor. Förvärvet finansieras dels genom upptagande av lån på 1,8 miljarder kronor, dels genom utgivande av ett konverteringslån till FöreningsSparbanken på 200 miljoner kronor samt en emission av aktier till ett teckningsbelopp på 300 miljoner kronor.

Beståndet passar väl in i Kungsledens strategi att bygga upp ett fastighetsbestånd med hög kvalitet i bra lägen utanför storstadsregionerna. Undantaget är fastigheterna belägna i Norrland, som kommer att avvecklas på sikt. Förvärvet innebär att Kungsledens bestånd totalt omfattar ett värde om cirka 4 miljarder kronor.

"Förvärvet innebär att vi kan vi utveckla Kungsledens vision att vara specialist på förändringar i fastighetsbranschen. Det gör oss även till en intressant part i framtida strukturaffärer", säger Jens Engwall, VD i Kungsleden, i en kommentar.

"Genom ett framgångsrikt avvecklingsarbete av problemengagemang inom ramen för Retriva och senare Securum har vi bevisat vår unika kompetens när det gäller att omstrukturera kategorimässigt varierande och geografiskt spridda fastighetsbestånd. På sikt kommer dock den förvaltande delen av vår verksamhet att öka", fortsätter han.

Förvärvet innebär för Kungsleden ökad riskspridning samt förbättrad stabilitet i kassaflöden och hyresintäkter.

"Styrelsen bedömer att bolagets strategiska utgångsläge inför kommande affärer förbättras avsevärt i och med det aktuella förvärvet. Dessutom förbättras förutsättningarna för en framgångsrik börsnotering av Kungsleden, vilken beräknas kunna ske under hösten 1998", säger Kungsledens ordförande Lars V Kylberg.

Kungsledens rådgivare har varit Nordiska Fondkommission.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD, tel 08 - 701 5963, mobil 070 - 690 6550
Johan Risberg, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 701 5967, mobil 0708 - 14 65 79
Gunnar Korpås, vVD, tel 031 - 63 62 51