Kassaflödet påverkas främst av hyresintäkter, fastighetskostnader, räntekostnader, miljörisker samt skatter. Kungsleden arbetar aktivt med att sprida risken och minska kostnaderna inom dessa områden.

Hyresintäkter

Beskrivning

Såväl hyresnivåer som vakanser är beroende av tillväxten i svensk ekonomi men inte minst på de lokala marknader Kungsleden verkar. Nyproduktionens storlek på respektive marknad påverkar även de hyresnivåer och vakanser.

Ekonomisk tillväxt leder till ökad efterfrågan på lokaler med en potential för högre hyresnivåer och lägre vakans medan en vikande tillväxt ger ett omvänt förhållande.

Hantering

En aktiv riskspridning både vad gäller lokaltyp, geografi, kontraktsstorlek och hyresgäster innebär att Kungsleden har en väl avvägd portfölj som påverkas av externa faktorer på olika sätt och i olika grad.

Fastighetskostnader

Beskrivning

De största driftskostnaderna utgörs av kostnader för el, renhållning, värme, vatten, skötsel och underhåll.

Kost­naden för el och värme har störst resultatpåverkan. Priset på el styrs av utbud och efterfrågan på den öppna elmarknaden.

Hantering

Kungsleden har begränsat risken genom prissäkring av viss mängd el. En stor del av kostnaden för el och uppvärmning debiteras även hyresgästerna. 

För kostnader som inte debiteras hyresgästerna kompenseras Kungsleden genom att hyreskontrakten normalt är kopplade till KPI och därmed inflationsjusterade. Kungsledens exponering mot förändringar av dessa kostnader är därför begränsad.

Räntekostnader

Beskrivning

För Kungsleden utgör räntekostnaderna den största kostnadsposten.

Hantering

En utförlig beskrivning av Kungsledens finansiering och dess risker redovisas under Finansiella risker.

Miljörisker

Beskrivning

Fastigheter påverkar miljön under hela dess livscykel, där merparten av belastningen uppstår i användningsfasen. Enligt miljöbalken har den som bedriver en verksamhet som har bidragit till föroreningen ett ansvar för efterbehandling. Om inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta denna efterbehandling är den som köpt fastigheten, och som vid köpet känt till eller borde ha upptäckt föroreningen, ansvarig.

Hantering

Kungsleden arbetar aktivt med miljöfrågor som en strategisk fråga och som en del i hela organisationens dagliga arbete. Kungsleden genomför i samband med köp normalt en analys och riskbedömning av miljörisker. Det kan dock inte uteslutas att det finns miljöföroreningar som kan föranleda kostnader för Kungsleden.

Skatterisker

Beskrivning

Förändringar i bolags- och fastighetsskatt, liksom övriga statliga och kommunala pålagor, bostadsbidrag och räntebidrag, kan påverka förutsättningarna för Kungsledens verksamhet. För mer information om vår aktuella skattesituation hänvisas till våra senaste finansiella rapporter.

Hantering

Kungsleden stämmer kontinuerligt av sina bedömningar i skattefrågor med externa experter. 

Kungsledens bedömningar och beräkningar kommer att omprövas vid varje rapportperiods slut. Det slutliga utfallet kan därvid bli både högre och lägre än nuvarande bedömning. 

Utförlig information

För utförlig information om våra risker och möjligheter hänvisas till vår senaste årsredovisning.