Kungsleden bygger sin affärsmodell på att fastigheter finansieras med både eget kapital och externa lån för att få en god avkastning på satsat kapital. Detta gör också att verksamheten är exponerad för olika slag av finansiella risker. För att hantera och till viss del utnyttja dessa risker arbetar bolaget utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy.

Finansieringsrisk

Beskrivning

Finansieringsrisk definieras som risken att upplåning uteblir eller endast kan genomföras till ofördel­aktiga villkor.

Hantering

Finanspolicyn anger hur stor andel av låneportföljen som får innehas av en enskild långivare. Policyn reglerar även hur stor andel av lånen som får förfalla till refinansiering inom ett år. Dessa riktlinjer tillsammans med god framförhållning begränsar Kungsledens refinansieringsrisk.

Ränterisk

Beskrivning

Ränterisk definieras som risken för en resultat- och kassaflödespåverkan genom en förändring av marknadsräntan.

Hantering

Ränterisk hanteras på en koncernövergripande nivå. Räntebindningsstrategin uttrycks i löptidsintervaller samt avvikelseintervaller. Avvägning mellan kort och lång räntebindning görs utifrån räntemarknadens utseende och företagets förmåga att klara negativa scenarier samt av aktuell syn på risk. Styrelsen fastställer årligen intervaller för hur stor andel av lånens räntor som ska vara bundna inom olika löptidintervaller.

Önskad risknivå uppnås genom så kallade ränteswappar eller räntetak. Alla finansiella instrument som används ska vara likvida och finansfunktionen ska ha god kunskap om instrumentets funktion, risk och prissättning.

Likviditetsrisk

Beskrivning

Likviditetsrisk definieras som risken att inte ha tillgång till likvida medel eller kreditutrymme för täckande av betalningsåtagande.

Hantering

Storleken på de likvida finansiella tillgångarna ska tillgodose kraven på god likviditetsreserv. Överskottslikviditet används i första hand för att lösa räntebärande lån då detta ger bättre avkastning än att placera pengar hos kreditinstitut. Checkkrediter finns också för att kunna ha en flexibel kassahantering. Likviditeten ska vid varje tillfälle motsvara minst tre månaders kända utbetalningar inklusive räntebetalningar och låneomsättningar.

Kreditrisk

Beskrivning

Kreditrisk definieras som risken att en motpart inte fullgör hela eller delar av sitt åtagande. Kreditrisk återfinns i derivatavtalen, vid utställande av reverslån samt vid placeringar av överskottslikviditet. Kreditrisk avser även risken att motparten inte fullföljer sin betalning av hyra eller försäljningslikvid. 

Hantering

Hyresförluster är historiskt sett låga. För väsentliga långfristiga fordringar erhålls normalt säkerheter för att reducera kreditrisken. 

Utförlig information

För utförlig information om våra risker och möjligheter hänvisas till vår senaste årsredovisning.