För att uppnå Kungsledens avkastningskrav på eget kapital, krävs att viss risk tas. För en god riskkontroll finns olika verktyg för att löpande identifiera, värdera och begränsa risker.

En integrerad del av vår affärsmodell

Risk och riskminimering är en integrerad del av Kungsledens affärsmodell som är inriktad på att kontinuerligt utveckla sammansättning och kvalitet i portföljen med målet att förbättra dess riskjusterade avkastning. Kungsleden ska vid varje tillfälle sträva mot att ha en så låg sammanvägd risk som möjligt.

Riskbedömning

Riskbedömning är en årligen återkommande process inom Kungsleden. Riskbedömningen sker i form av en intern utvärdering och kan även innefatta handlingsplaner för att reducera riskerna.

Samlad risköversikt

Koncernens risker och möjligheter kan grovt delas in i två områden – förändringar av kassaflödet och förändringar av värden. Därutöver finns specifika risker inom områdena finansiering och skatt.

Utförlig information om riskhantering

För utförlig information om våra risker och möjligheter hänvisas till vår senaste årsredovisning.

Känslighetsanalys Fastighetsvärdering och belåningsgrad per 31 dec 2018

Värdeparameter Antagande Värdepåverkan, Mkr Påverkan på belåningsgrad
Hyresvärde +/- 1% +526/-526 -0,7%/+0,7%
Driftkostnad +/-1% -124/+124 +0,2%/-0,2%
Avkastningskrav +/-0,1% enheter -529/+549 +0,7%/-0,7%
Ekonomisk uthyrningsgrad +/-1% +526/-526 -0,7%/+0,7%

Känslighetsanalysen visar hur en förändring i utvalda värdeparametrar påverkar fastighetsvärdet och belåningsgraden.