Risker och riskhantering

Kungledens verksamhet är i huvudsak inriktad på att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter med fokus på kontor i Stockholm men också i Sveriges övriga tillväxtregioner.

Vi verkar enbart på den svenska marknaden och påverkas därför av hur den svenska ekonomin utvecklas. Styrelsen har det övergripande ansvaret för riskhantering medan det operativa arbetet är delegerat till vd och ledningsgrupp.

Kungsleden utsätts löpande för olika risker som kan få betydelse för bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vi arbetar aktivt för att identifiera och hantera de risker och möjligheter som har stor betydelse för verksamheten.

Våra risker är indelade i kategorierna; omvärldsrelaterade risker, risker relaterade till fastighetsutveckling, hållbarhetsrisker, finansiella risker, IT-risker samt skatterisker.

Läs om våra risker och riskhantering i vår senaste årsredovisning.

Senaste årsredovisningen

Års- och hållbarhets-redovisning 2020

"Fokus på hållbar tillväxt framåt", säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson.