Omvärldsanalys och trender

Som en del av Kungsledens strategiska arbete identifierar vi trender i vår omvärld som påverkar oss och ger oss affärsmöjligheter. Vår omvärldsanalys hjälper oss att skapa attraktiva och inspirerande platser som håller i längden.

 

Hälsa och välbefinnande

Både i arbetslivet och på fritiden får människor ett ökat fokus på hälsa och välbefinnande. Stress och höga krav på jobbet behöver balanseras av hälsosamma miljöer både inom- och utomhus, möjligheter till motion, flexibilitet och tid till fritid och privatliv.

Affärsmöjligheter: Kungsleden sätter människan i centrum när vi, utifrån vetenskapliga rön, utvecklar och utformar kontor och platser som gynnar hälsa och välmående. Innovation, ny teknik och nya tjänster kan råda bot på mycket av det som skapar stress och ohälsa. Möjligheter till motion, samvaro, trivsel och flexibilitet på jobbet är viktiga ledstjärnor för oss.

Digitalisering

Dagens samhälle och ekonomi genomgår en digitalisering på alla fronter. Det öppnar för nya affärsmodeller, arbetssätt, tjänster och lösningar.

Affärsmöjligheter: Genom smarta och säkra digitala tjänster och lösningar kan Kungsleden göra vardagen enklare, trivsammare och mer inspirerande för hyresgästernas medarbetare. På samma sätt kan vi digitalisera vår egen verksamhet för att bli ännu vassare, effektivare och mer hållbara i vår leverans till kunderna.

Kontoret som varumärke

Konkurrensen om de bästa medarbetarna blir allt intensivare och dagens talanger förväntar sig alltmer av sin arbetsgivare. Även kontorets läge, utformning och serviceutbud växer i betydelse när företag och organisationer ska bygga upp sitt varumärke på arbetsmarknaden.

Affärsmöjligheter: Kungsleden bygger upp ett starkt varumärke på kontorsmarknaden genom kvalitet, unika lösningar och ett brett urval av alternativ för olika kunder med skilda önskemål. På så sätt möter vi kundernas specifika behov och hjälper dem att särskilja sig och stärka sitt eget varumärke gentemot potentiella medar­betare.

Omvandling av kontoret

Arbetssätt och teknik har utvecklats så att många kan utföra mycket av sitt arbete hemma eller någon annanstans. Vad kontoret behövs mest till i dag blir därför att mötas fysiskt, samarbeta, utbyta idéer och kunskap, bygga team och kultur, och driva på affärer.

Affärsmöjligheter: I nära samarbete med våra kunder och med hjälp av vetenskapliga rön, smart teknik och nyskapande tjänster utformar Kungsleden kontorsmiljöer och platser för att de ska bli optimala för trivsel, dynamik, möten och positiv samverkan. Kundernas medarbetare mår bättre och kan prestera bättre, vilket bygger värde för våra hyresgäster.

Hållbarhet och de globala ­hållbarhetsmålen

Regeringar, företag och organisationer världen över fokuserar på att förverkliga de globala målen för hållbar utveckling som FN har satt upp. Inte minst hamnar nu ett starkt fokus på ansträngningar att minska människans påverkan på klimatet.

Affärsmöjligheter: Genom att öka takten i hållbarhetsarbetet ska Kungsleden förverkliga framtidens hållbara kontor, byggnader och stadsdelar som efterfrågas av våra kunder. Vi satsar på tekniska och vetenskapliga landvinningar för att möjliggöra ett hälsosamt, välmående arbetsliv som inte tär på miljön eller påverkar klimatet.

Globalisering

Den sedan länge pågående globaliseringen av handel, näringsliv och ekonomin i stort fortsätter att ha en genomgripande effekt på såväl global som lokal nivå. Även om coronapandemin försvagade denna trend under 2020 och 2021 så kommer globalisering fortsätta att på längre sikt positivt påverka oss som bolag.

Affärsmöjligheter: Kungsleden attraherar investeringar från utlandet och har fått ett ökat utländskt ägande, vilket gör Kungsledens aktie mer attraktiv som investering. Under pandemin har vi väckt positivt intresse i och med att Sverige inte stängt ned hela samhället. Genom att bejaka mångfald och inkludering blir vi också attraktiva för hyresgäster som har medarbetare från många olika länder.

Urbanisering

Människor och verksamheter koncentreras alltmer till större städer. Det är i dessa dynamiska center som ekonomisk tillväxt sker och nya möjligheter uppstår.

Affärsmöjligheter: Kungsleden når framgång genom vårt fokus på att utveckla kluster av kommersiella fastigheter på utvalda, urbana marknader och främst i Stockholm. Tillväxtpotentialen finns i attraktiva lägen med stort serviceutbud där kommunikationerna är goda och den omgivande miljön inbjudande och trevlig.