Investerare

Kungsleden som investering

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som skapar värde för ägarna genom att ta hand om sina fastigheter, optimera och utveckla fastighetsbeståndet samt förstå och tillgodose kundernas lokalbehov. På så vis skapar vi attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag.

20 år på börsen 1999-2019

Kungsledens aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista. Aktien börsnoterades 14 april 1999 på Stockholmsbörsens O-lista och Kungsleden ägde vid noteringen fastigheter till ett värde om 5 miljarder kronor. Från och med 2 januari 2017 betecknas Kungsleden som ett Large Cap-bolag och vid utgången av 2018 uppgick fastighetsvärdet till 34,7 miljarder kronor.

Fem skäl till att investera i Kungsleden

Finansiell stabilitet. Kungsleden har stark finansiell ställning med god intjäningsförmåga, låg belåningsgrad, hög soliditet och hög räntetäckningsgrad. Juni 2019 gav Moody's oss kreditbetyget BAA3 med ”stabila utsikter”.

Långsiktighet med fokus på tillväxtregioner. Vi är långsiktiga ägare till ett bestånd som är koncentrerat på kontorsfastigheter belägna i marknader med hög efterfrågan och bra tillgång till kommunikationer. Vid utgången av 2018 finns 85 procent av fastigheterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås och 73 procent i hela beståndet avser kontorsfastigheter. En stor del av vårt bestånd finns samlade i utvalda lägen, så kallade kluster. Detta ger oss möjlighet att ytterligare anpassa och förbättra vårt erbjudande utifrån hyresgästernas behov samt aktivt påverka hela områdets utveckling.

Värdeskapande investeringar. Vår fastighetsportfölj ger goda möjligheter till värdeskapande investeringar. Genom utvecklingsprojekt och kompletterande förvärv höjs succesivt kvaliteten och intjäningskapaciteten. Investeringsprogrammet planeras till en årlig volym om cirka 1 miljard kronor.

Hållbart företagande. Hållbarhet är integrerat i alla delar av vår affärsverksamhet och bidrar till att attrahera såväl hyresgäster som nya medarbetare samt till att minska kostnaderna för energianvändning. Vi har fått höga betyg i miljöcertifieringar vilket gett förutsättningar för grön finansiering till bra villkor. Kungsleden blev 2018 utnämnd till ”Green star” och femte bästa fastighetsbolag i Europa i den internationella hållbarhetsjämförelsen GRESB. Vi vann även ”World in property award” 2018 för vårt omfattande hållbarhetsarbete.

God avkastning. Vår policy är att utdelningen ska öka i takt med förvaltningsresultatet. De senaste fem åren (2014-2018) har den totala utdelningen årligen ökat med 26,4 procent och aktiens direktavkastning har uppgått till 3,4 procent. Aktiens totalavkastning har uppgått till 13,8 procent i genomsnitt de senaste fem åren.

Finansiella mål och måluppfyllnad

    Mål  Utfall 2018
Soliditet Soliditeten ska över tid vara minst 35% och inte understiga 30%  >35%  45%
Belåningsgraden Kungsleden ska bedriva sin verksamhet med målsättningen att hålla belåningsgraden runt 50%. Temporära fluktuationer kring detta riktvärde kan förekomma. ≤ 50%  47%
Räntetäckningsgrad Räntetäckningsgraden ska vara mer än 2,5 gånger. > 2,5 ggr  4,1 ggr
Avkastning på eget kapital Över tid ska Kungsleden uppnå en högre avkastning på eget kapital än jämförbara börsnoterade fastighetsbolag    14%
Aktieutdelning Föreslagen utdelning 2018 är 2,40 kr 2,40 kr