Vi är en långsiktig fastighetsägare som skapar värde till våra ägare genom att vi tar hand om våra fastigheter, optimerar vår fastighetsportfölj utifrån vår strategi samt förstår och tillgodoser våra kunders lokalbehov. En lång erfarenhet och duktiga medarbetare gör detta möjligt.

Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Sedan 2013 är vår affärsidé att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i utvalda tillväxtregioner såsom Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås för att leverera en attraktiv totalavkastning.

Redan 2015 uppnådde vi våra långsiktiga mål för 2017 vilket visar att strategin som vi arbetar utefter fungerar och organisationen vet vart vi är på väg.

Fem skäl till att äga Kungsleden

En tydlig strategi för att skapa tillväxt med kvalitet. Valet att koncentrera fastighetsportföljen till storstadsregioner och utvalda tillväxtområden – så kallade kluster – samt att växa portföljen i dessa områden bekräftas av den starka urbaniseringstrenden i våra storstäder. Tjänstesektorn växer på bekostnad av industrin vilket ökar efterfrågan på kontorslokaler i tillgängliga lägen.

En definierad klusterstrategi, vår bärande idé. Vi samlar fastigheter i utvalda områden med en stark tillväxt och drivkraft, hög tillgänglighet nära knutpunkter och leder samt en bra blandning mellan kontor, handel och bostäder. Utöver att detta skapar betydande synergier i förvaltningsarbetet, kan vi stärka vårt erbjudande till våra hyresgäster genom ökad kunskap om området, möjlighet att tillföra området den service hyresgästerna önskar samt komma närmare hyresgäster och presumtiva kunder genom en lokal närvaro. Dessutom kan vi som en tongivande aktör i området påverka stadsutvecklingsplaner och profilera området. 

Väl organiserade för att över tid nå målet om att bli Sveriges mest lönsamma fastighetsbolag. Vi har en bra och noga sammansatt styrelse och ledningsgrupp med lång och bred erfarenhet där alla kompletterar varandra. Därutöver har vi en stark organisation med kompetenta medarbetare som gemensamt arbetar utifrån vår strategi och affärsmodell vilket bidrar till stabila kassaflöden över tid. Under 2015 skedde en  genomlysning av organisationens tolv viktigaste affärsprocesser för att uppnå en operationell verksamhet av yttersta klass. Affärsprocesserna är implementerat i organisationen.

Vi har byggt upp en portfölj av projektfastigheter som på sikt kommer generera värde för bolaget. Vi förädlar och utvecklar fastigheterna utifrån användningsområden och detaljplaner. Tillsammans med flera spännande hållbarhetsprojekt, där vi bland annat implementerar ny teknik för att minska energikostnader och förbättra miljön i lokalerna, höjer vi kvaliteten i våra fastigheter vilket över tid bidrar till en värdeökning.

Vi har genomgått en omfattande och spännande förvandling från ett transaktionsdrivet fastighetsbolag till att idag vara en långsiktig förvaltare. Effekten av strategiomvandlingen har vi redan sett i verksamheten då vi i förtid uppnått våra mål för 2017. Vi fortsätter vår resa mot att bli Sveriges största och mest lönsamma fastighetsbolag.

Långsiktiga mål 2020 och måluppfyllnad

    Mål 2020 Utfall 2016
Fastighetsvärde Minst 50% av fastighetsvärdet i Stockholm (enligt SCBs definition).  >50%  44%
Fastighetskategori kontor Fokus på kontor, minst 70% av fastighetsvärdet. Därutöver ska vi äga och förvalta hotell, handel, lager/logistik och samhällsfastigheter som komplement till kärnsegmenten.  >70%  60%
Geografisk spridning Koncentration till 20 tillväxtorter med särskilt fokus på storstadsområdena Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Östersund. 20 tillväxtorter   34 tillväxtorter
Satsning på fler kluster Fortsatt inriktning på större och effektivare förvaltningsenheter genom flera och större kluster, för närvarande 11 och på sikt 15-20 kluster.  >15 st kluster  11 st kluster
Totalavkastning Minst lika med eller större än IPD Branschindex

>
-

 11,7%